พระธาตุหริภุญชัย: ต้นฉบับเจดีย์

Authors

  • Sakchai Saising อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

เจดีย์, พระธาตุหริภุญชัย, ล้านนา

Abstract

-

Downloads