เพศสภาพกับการกล่อมเกลาทางเพศในสังคมไทย

Authors

  • Pranee Wongthet อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

เพศสภาพ

Abstract

-

References

นิธิ เอียวศรีวงศ์. "เพศศึกษา", ข้อมูลมติชน, (2 สิงหาคม 2547) : หน้า 6.

ปรานี วงษ์เทศ. เพศและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2544.

สายชล สัตยานุรักษ์. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานภาพ การสร้างอัตลักษณ์ "เมืองไทย" และ" ชั้น" ของชาวสยาม. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: 2545.

Reid, Anthony. "Female Roles in Pre-colonial Southeast Asia." In Modern Asian Studies 22, 3: Australian National University. 1988, pp 629-845.

Downloads