ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันต่างกันอย่างไร

Authors

  • Piyavadee Apichatabutra อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ภาษาอังกฤษ, การสื่อสาร

Abstract

-

References

Aitchison, Jean. Linguistics. New York: David Mckay & Co. Inc.. 1982.

Hughes, Arthur, and Peter Trudgill. English Accents and Dialects. London: Arnold, 1979.

Poole, Stuart C. An Introduction to Linguistics. London: Macmilian Press Ltd.. 1999.

Trudgill, Peter, and Hannah, Jean. International English. 3' ed. New York: St. Martin's Press Inc.. 1994.

Downloads