เอกสารกัมพูชากับการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

Authors

  • Santi Pakdeekham อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเขมร ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Keywords:

ประวัติศาสตร์อยุธยา, เอกสารประวัติศาสตร์

Abstract

-

References

เอกสารฉบับพิมพ์

คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยฯ. ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 7 ประมวลจารีกที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์, 2534.

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี. ประชุมพงศาวคารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2542.

ฆีง หุก ฑี. ทิฏฺฐภาพทูเทาไนอกฺสรสิลฺป์แขฺมร/ ลักษณะทั่วไปของวรรณคดีเชมร. Paris: L'Harmattan, 1997.

ฆีง หุก ฑี. มาลีบทอกฺสรสิลฺป์แขฺมรสตวตฺสที่ 19/รวมบทวรรณคดีเขมรศตวรรษที่ 19, 2003.

ทำเนียบนาม ภาคที่ 3 ตำราทำเนียบบันดาศักดิ์กรุงกัมพูชา. พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร. 2465.

ประชุมพงศาวดารภาค 4. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2459.

รส่ จนฺตฺราบุตฺร. ปฺรวตฺติสาสฺตฺรแขฺมร ภาคที่ 1 (ภาคเรืองเพฺรง นิง ตามรยะสิลาจาริก)/ประวัติศาสตร์เขมร ภาคที่ 1 (ภาคตำนาน และตามศิลาจารึก). Paris: L’Harmattan, 1997.

เรืองเดชอนันต์, หลวง. ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณแปลใหม่. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2460.

วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์ พิพิชนิพนธ์เชิคชูเกียรติ ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยฯ, 2539.

ศานติ ภักดิ์คำ. กวีศรีกัมพุชเทศะ ความเรียงว่าด้วยประวัติกวีเขมร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.

ศิลปากร, กรม. ราชพงษาวคารกรุงกัมพูชา. พระนคร: แพร่พิทยา, 2513.

อุไรศรี วรศะริน. จารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร ค.ศ. 1566-A.ศ. 1747. กรุงเทพฯ: จงเจริญการพิมพ์, 2542.

เอง สุต. เอกสารมหาบุรสแขฺมร ภาคที่ 1-2/ เอกสารมหาบุรุษเขมร ภาคที่ 1-2. ภฺนํเพญ : โรง พุมฺพ อนฺตรชาติ, 1969.

AU Chhieng. Catalogue du founds Khmer. Paris: Imprimerie Nationale, 1953.

Vickery, Michael Theodore. Cambodia After Angkor, The chronicular evidence for the fourteenth to sixteenth centuries. (Volumes I and II),Yale University, Ph.D.T., 1977.

เอกสารตัวเขียน

พงศาวดารเขมรเมืองละแวก เลขที่ 45/ 1 มัดที่ 13 มีประวัติว่า จ่าช่วงไฟประทีปวัง (กองแก้ว) ให้ เมื่อ 29/ 5/2453.

พงศาวดารเขมร เมืองละแวก เล่ม 1 เลขที่ 45/ก/2 มัดที่ 13 มีประวัติว่า พระอค์เจ้าประภัสร ประทานเมื่อ 24/6/2451.

พงศาวดารเขมร เล่ม 1 เลขที่ 45/ข/5 มัดที่ 13 ประวัติว่า หอสมุดซื้อเมื่อ 5/11/2451.

Downloads