คำ “เมตเตยยะ” ที่เก่าที่สุดที่ได้พบจากหลักฐานประเภทจารึกในประเทศไทย

Authors

  • Jirassa Kachachiva อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

จารึก, ทวารวดี, พระโพธิสัตว์

Abstract

-

References

กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1,2 (กรุงเทพฯ), 2529.

กรมศิลปากร , รายงานการสำรวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานเมืองเก่าอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, 2509.

คณะสงฆ์แห่งประเทศไทย, พระสาวกนิพพาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา), 2515.

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ 7), 2536.

อุไรศรี วรศะริน; "จรึกภาษามอญบางหลักในภาดตะวันออกเฉียงเหนือ" Premier Symposium Franco-Thai I, 1988.

Malalasekera, G.p.; Dictionary of Pali proper names , 2 vols. : London, 1960.

Downloads