การศึกษาพัฒนาการศิลปะพื้นเมืองเพชรบุรี : กรณีศึกษาประวัติและผลงานของ นายพิน อินฟ้าแสง

Authors

  • Damrongpan Infahsaeng

Keywords:

พิน อินฟ้าแสง, ศิลปะพื้นบ้าน, เพชรบุรี

Abstract

-

References

กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ. (2536). เพชรในเพชรบุรี. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ.

กรมศิลปากร. (2502), รวมเรื่องเมืองเพชรบุรี. นครหลวง : กรมศิลปากร. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณหญิงนิพันธ์สุริยานุวงศ์ (อาย บุนนาค) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม 21 พฤษภาคม 2502)

กรมศิลปากร กองโบราณคดี งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง. (2526). รายงานการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดมหาสมณารามวรวิหาร พ.ศ. 2526. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร

กรมศิลปากร. (2529). โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังเร่งด่วนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร.

กัลยา เครือวุฒิชัย. (2537). การศึกษางานปูนปั้นสกุลช่างเพชรบุรี: กรณีตัวอย่างวัดสระบัว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (โบราณคดี), ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

กุศล เอี่ยมอรุณ (บรรณาธิการ). (2536). เพชรบุรี. กรุงเทพฯ : สารคดี.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันไทยศึกษา. (2534). เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องเพชรบุรี : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ฉัตรชัย อักษรศิลป์ ชวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ภาวิณี สีรุ่งนาวารัตน์ และอรพินท์ ศรส่ง. (2533). เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การศึกษาและสำรวจร่องรอยของชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี ในจังหวัดเพชรบุรี. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี), ภาควิชาโบราณณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ฉาย เทวาภินิมมิต. (2486). สมุดตำราลายไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ นครเขษม บุ๊กสโตร์.

ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ์. (2540). เรื่องของปูนะเทคนิดการเตรียมปูนและปูนปั้นแบบประเพณีของภาคเหนือและจังหวัดเพชรบุรี. วารสารเมืองโบราณ, 23(4), 54-64.

ชื่นจิตต์ สุวรรณช่าง. (2536). ชีวประวัติ ชุ่มธุวรรณช่าง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายชุ่ม สุวรรณช่าง ณ เมรุวัดเกาะแก้วสุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2536 เวลา 16.00น).

เคชา สุดสวาท. (2542). "โบราณสถานทุ่งเศรษฐี" ข้อมูลจากการขุดแต่ง, สารกรมศิลปากร 12(1), 11-17.

ทองร่วง เอมโอษฐ์. (2529). ลึกลงไปในความรู้สึกของงานปูนปั้น. ศิลปวัฒนธรรม, 7(12), 76-80.

น. ณ ปากน้ำ. (2525ก). ยุคทองแห่งศิลปะสมัยรัตน โกสินทร์. วารสารเมืองโบราณ, 8(2), 43-52.

น. ณ ปากน้ำ. (2525ข). ศิลปะรัตนโกสินทร์. วารสารเมืองโบราณ, 8(1), 61-63.

น. ณ ปากน้ำ. (2525ค), สังคมไทยในจิตรกรรมฝาผนัง, กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยคดีศึกษา.

น. ณ ปากน้ำ. (2532). งานช่างเชิงชั้นครู ศิลปะปูนปั้นของช่างเพชรบุรีสมัยอยุธยา. วารสารเมืองโบราณ, 15(1), 86-88.

นวลสวาท อัศวินานนท์. (2535). ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของเมืองเพชรบุรี (2400-2460). วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บัวไทย แจ่มจันทร์. (2529). ปูนปั้นลงสีที่วัดปากคลองเพชรบุรี. ศิถปวัฒนธรรม, 7(10), 94-98.

บัวไทย แจ่มจันทร์. (2534). พระอาารย์เป้า วัคพระทรง. วารสารเมืองโบราณ, 17(4), 66-79.

บัวไทย แจ่มจันทร์. (2535). ช่างเมืองเพชร. เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์. (ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวไทย แจ่มจันทร์ ต.ช. ต.ม.).

ปิยะ อังกินันทน์. (2542). พระปียมหาราชกับเมืองเพชร. เพชรบุรี : บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด. (ที่ระลึก ในงานพระราชทานเพพลิงศพ ง่าสิบเอกหญิง ถุไร อังกินันทน์ วันที่ 8 เมยายน พ.ศ. 2542).

ปูนปั้นเมืองเพชรงานสะท้อนสังคม. (2540). วารสารศิลปวัฒนธรรม, 18(10), 40.

พนิตา ปั้นเทียน. (2526). จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดมหายมณาราม จังหวัดเพชรบุรี. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี), ภาควิชาโบราณดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2524). นิทรรศการภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ์ อาจารย์พิน อิมฟ้าแสง. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.

มานพ อิศรเคช. (2527). การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาสกุลช่างเพชรบุรีที่วัดใหญ่สุวรรณาราม. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิถปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

รินรส ชลวิทย์. (2540). เหรียญเพ็ชร ตาลวันนา. เพชรบุรี : บริษัท เพชรภูมิ การพิมพ์ จำกัด. ( ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์เหรียญเพ็ชร ตาลวันนา 21 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ).

ล้อม เพ็งแก้ว. (2532). หลวงพ่อโตวัดบวร. ศิลปวัฒนธรรม,10 (10), 76-79.

วัฒนะ จูฑะวิภาต. (2535). ศิลปกรรมของช่างทองเมืองเพชร : ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นดิ้งกรุ๊ฟ.

วัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี. (2537). อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูอาทรวชิรธรรม. เพชรบุรี : เพชรภูมิออฟเซทการพิมพ์.

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี. (2536). ประวัติวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี : เพชรภูมิออฟเซท์ การพิมพ์

วิชญดา ทองแดง. (2539). เฉลิม พึ่งแตง ช่างมือเอกแห่งเมืองเพชร. วารสารเมืองโบราณ, 22(4), 129-132.

วิยะดา ทองมิตร. (2522). จิตรกรรมแบบสากล สกุลช่างขรัวอินโข่ง. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมไทย.

ศรัณย์ ทองปาน. (2534). ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ.2448. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศรีศักร วัลลิโภดม. (2534). เพชรบุรีกับความเป็นนครประวัติศาสตร์. วารสารเมืองโบราณ, 17(4), 17-41.

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยครูเพชรบุรี. (2533ก). การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมในเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก.เกษมการพิมพ์.

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี. วิทยาลัยครูเพชรบุรี. (2533ข). เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอให้ปริญญาศิลปศาสตร์ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ( สาขาศิลปะ ) แก่ทองร่วง เอมโอษฐ์. เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี.

สมชาติ จึงสิริอารักษ์. (2540). ปูนหมัก-ปูนตำ. วารสารเมืองโบราณ, 23(4), 65-74.

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. (2520). ประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี.เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี.

สัจจาภิรมณ์, พระยา. ( 2511). เทวกำเนิด. กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร.

สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน. (2537). การศึกษาเชิงประวัติตาสตร์ของการถ่ายทอดงานปูนปั้นโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาสารัตถศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี. (2540), จังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2525). จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล.

สุรศักดิ์ รอดเพราะบุญ. (2509). การออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลายในเมืองเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุวรรณ วังสุขจิต. (2526). ปั้นปูนเพชร มรดกทางศิลปกรรม. ศิลปวัฒนธรรม 1 (2), 32-39.

แสงอรุณ กนกพงษ์ชัย (บรรรณาธิการ). (2529). วัดเกาะแก้วสุทธาราม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ.

เหรียญเพชร ตาลวันนา. (2496). ประวัติ นายหวน ตาลวันนา. พระนคร : โรงพิมพ์กฤษณปกรณ์. (ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อหวน ตาลวันนา ณ เมรุวัดพระทรง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2496).

อำไพ อินฟ้าแสง และอากรณ์ อินฟ้าแสง. (2517). พ. อินฟ้าแสง. กรุงเทพฯ : จุฑารัตน์การพิมพ์. (ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นายพิน อินฟ้าแสง 28 เมษายน 2517).

Downloads