แลหลังภาพชีวิตชาวจีนจาก "หมิงฉี้"

Authors

  • Malinee Gumperayarnnont รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ประติมากรรม, หมิงฉี้, จีน

Abstract

-

References

Berthold Laufer. Chinese Pottery of the Han Dynasty. Japan, 1962.

Fu Tianchou. The Great Treasury of Chinese Fine Arts Sculpture 2 Sculpture of the Qin and Han Dynasties. Beijing, 1988.

Lu Yaw (et al.). Spirit of Han. Singapore , 1991.

Mary Tregear co-ordinator. Arts of China: Neolithic Culture to the T'ang Dynasty. Vol I. Tokyo and Palo Alto, 1968.

Wang Zhongshu. Han Civilization. Yale University Press, New Haven and London, 1982.

Zheng Wenlei (editor). A Journey into China's Antiquity. Vol II. Morning Glory Publishers, Printed in the People's Republic of China, 1997.

Downloads