พระพุทธรูปแบบลวปุระและพระกัมโพชปฏิมากับโลกทัศน์ของชาวล้านนา

Authors

  • Rungroj Thamrungraeng อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

พระพุทธรูป, ลวปุระ, กัมโพชปฏิมา, ล้านนา

Abstract

-

Downloads