พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน : "พื้นที่" ที่ถูกต่อรองบนความขัดแย้ง กรณีศึกษา : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่

Authors

  • Ekarin Phungpracha อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน, บางกระดี่, ประวัติศาสตร์ชุมชน

Abstract

-

References

ขันธ์ สกุลสีมา. 2540. การศึกษาคลองด่านในเชิงประวัติศาสตร์. สถาบันราชภัฏธนบุรี.

นรินทร์ธิเบศร์. 2525. โครงนิราศนรินทร์. กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา

พิศาล บุญผูก. 2537. สงกรานต์บางกระดี่. กรุงเทพฯ: ธีรพงษ์การพิมพ์.

สุนทรภู่ (นามแฝง). 2514. นิราศเมืองเพชร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์นิยมกิจ.

สุจริตลักษณ์ ดีผดุง. 2538. มอญบทบาทด้านสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: บริษัทสหธรรมมิก

สุเทพ สุนทรเภสัช. 2510. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับลักษณะผู้นำท้องถิ่น. ไม่ระบุที่พิมพ์.

ไม่ระบุผู้แต่ง. 2540. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูอนุกูลสิกขการ.

สำนักงานเขตบางขุนเทียน. 2540. เอกสารรายงานสถิติจำนวนประชากร.

สำนักงานเขตบางขุนเทียน. 2542. เอกสารรายงานการศึกษาชุมชมมอญวัดบางกระดี่

Cohen, Abner. 1974. "Introduction," Urban Ethnicity. Tavistock.

Downloads