สมุนไพรประทินความงามของอินเดียยุคโบราณกับสมัยปัจจุบัน

Authors

  • Bamroong Kam-Ek

Keywords:

อินเดีย, สมุนไพร, เครื่องสำอางค์

Abstract

-

References

ภาษาไทย

ผศ.ดร.สำเนียง เลื่อมใส. ปริวรรตแปลและเรียบเรียง มหากาพย์เสานทรนันทะ ของอัศวโฆษ. กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543.

ภาษาอังกฤษ

Saundarananda Mahakavya of Sri Ashvaghosha. Varanasi: Chaukhamba Surbharati Prakashan, 1991. (ฉบับภาษาฮินดี).

Srimadvalmikiya Ramayana Vol. I. Gorakhapur : Gita Press, 1999.

The Practical Sanskrit-English Dietionary.Vaman Shivram Apte. Delhi: Motilal Banarsidass, 1978.

Whitney, William Dwight. Atharva Veda Samhita. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.

http ://www.Indiancultureonline. Com/misstica/html/essential_orament.htm.

http ://www.Bangalornet. Com/Mehendi/html/about/htm.

สัมภาษณ์ชาวอินเดีย

Mrs. Rekha Kandelwal

Mrs. Jyoti Kandelwal

Downloads