การประเมินคุณค่ากวีนิพนธ์สันสกฤต เรื่องกุมารสัมภวะของกาลิทาส

Authors

  • Sayam Patthranuprawat นักศึกษาสาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

วรรณคดี, กวีนิพนธ์, สันสกฤต

Abstract

-

References

กุสุมา รักษมณี. "สุนทรียรสในวรรณคดีเรื่องมหาภารตะ" เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ มหากาพย์มหาภารตะ : ความสัมพันธ์ที่มีต่อวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ห้องประชุม ๑๐๕ ตึกอักษรศาสตร์ ๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. หน้า ๑ - ๘. (อัดสำเนา)

ปราณี ฬาพานิช. สุวฤตฺตติลก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.

Clothey, F. W. The Many Faces of Murukan. Netherlands : Mouton, 1978.

Heifetz, Hank. The Origin of the Young God. Delhi : Motilal Banarsidass, 1990.

Hillebrandt, Alfred. Kalidasa and Estimate of his Literary Merit. Calcutta : The World Press, 1971.

Ingalls, Daniel H. H. Sanskrit Poetry. Massachusetts : Harvard University Press, 1968.

Ingalls, Daniel H. H. & Others. The Dhavanyaloka of Anandavardhana with the Locana of Abhinavagupta. Massachusetts : Harvard University Press, 1990.

Kale, M. R. (ed & tr.) Kalidasa's Kumarasambhava. Delhi : Motilal Banarsidass, 1986.

Keith, A. B. A History of Sanskrit Literature. London : Oxford University Press, 1966.

Krishnamoothy, K. (ed & tr.) Anandavardhana's Dhavanyaloka. Dharwar : Karnatak University, 1974.

Lokamani dāhala ed. Dhavanyālokaḥ. Delhi : Bhāratīyā Vidya, 2000.

Mishra, M. Metres of Kālidāsa. Delhi : Tara Prakashan, 1977.

Winternitz, M. History of Indian Literature. Vol II. Delhi : Motilal Banarsidass, 1985.

Downloads