เพราะเหตุใดคนไทยจึงมีปัญหากับเสียง r(อาร์) และ l(แอล) ในภาษาอังกฤษ

Authors

  • Piyavadee Apichatabutra ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ภาษาอังกฤษ, การออกเสียง, หน่วยเสียง

Abstract

-

References

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์สัทศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเพื่อนพิมพ์จำกัด, 2537.

วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์. ภาษาและภาษาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.

Garder,R.C., and W.E. Lambert. Attitude and Motivation in Second-Language Learning. Rowley : Newberry House, 1972.

Gimson, A.C. An Introduction to the Pronunciation of English. London : The English Language Book Society and Edward Arnold (Publishers) Ltd., 1975.

Handschuh, Jeanne, and Alma Simounet de Geigel. Improving Oral Communication. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, Inc., 1985.

Lane, Linda. Basics in Pronunciation: Intermediate Practice for Clear Communication. White Plains : Addison Wesley Longman, 1997.

Mackay, Ian R.A. Introducing Practical Phonetics. Boston : Little, Brown and Company (Inc.), 1978.

Prator Jr., Clifford H., and Betty Wallace Robinett. Manual of American English Pronunciation. 3rd ed. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1972.

Downloads