ประติมานวิทยาในสมัยสุโขทัย : ร่องรอยคติพุทธศาสนานิกายมหายาน

Authors

  • Phasuk Intrawut

Keywords:

ประติมานวิทยา, สุโขทัย, พระพุทธศาสนา

Abstract

-

Downloads