คำศัพท์ที่เกิดจากความหมายเปรียบเทียบ

Authors

  • Kusuma Raksamani ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

คำศัพท์, ภาษา, การสื่อสาร

Abstract

-

References

พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาหสมเด็จพระ. บทละครนอกสังข์ทอง. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540.

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. ศกุนตลา มัทนะพาธา ท้าวแสนปม ประมวลสุภาษิต. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, 2513.

อักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเลย์. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2514.

Chakrabarti, Tarapada. Indian Aesthetics and Science of Language. Calcutta: Sanskrit

Pustak Bhanadar, 1971.

Kamboj, J. L. Semantic Change in Sanskrit. Delhi: Nirman Prakashan, 1986.

Potter, Simeon. Our Language. Middlesex: Penguin Books, 1973.

Downloads