ร้อยกรองบาลีในประณามพจน์เขมร : นวัตกรรมวรรณคดีเขมรที่ไม่ปรากฏ ใน “ขนบ” วรรณคดีไทย

Authors

  • Santi Pakdeekham อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มศว. ประสานมิตร

Keywords:

วรรณคดี, ภาษาบาลี, ร้อยกรอง

Abstract

-

References

กตัญชลี. ที่ระลึกในงานเกษียณอายุ รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี แย้มนัดตา. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด, 2534.

โกสาธิบดี (เกา), อุกญา. กฺรุงสุภมิตฺร. ภฺนํเพญ: พุทฺธสาสนบณฺฑิตฺย, 2542.

จฺบาบ่เผฺสงๆ. Paris: CEDORECK, 1986.

เทศน์มหาชาติ คำเขมร กัณท์มหาพน. พิมพ์ในงานปลงศพ พระนิทสมณคุณ (เงิน) พระราชาคณะเจ้าอาวาควัดโมลีโลก ปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2463.

ลาง หาบ่อาน. สิกฺสาปฺรวตฺติอกฺสรสาสฺตฺรแขฺมร สมัยนครภฺนํฏล่สมัยอุฏฺงฺค. ภฺนํเพญ: บณฺณาคารคิม - เอง, 2511.

ลาง หาบ่อาน. อฺนกนิพนฺธแขฺมร พฺระบาทองฺคดวง. บาต่ฏํบง: บณฺณาคาร อีง - หุน, 2508.

ศิลปากร. กรม. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ พระประวัติ และ บทร้อยกรอง. พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร, 2504.