นิทานปีศาจปกรฌัม : จากเรื่องผีเลือกนายมาเป็นเป็นปีศาจแต่งงานกับมนุษย์

Authors

  • Sayam Patthranuprawat นักศึกษาสาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

นิทาน, ปิศาจปกรณัม

Abstract

-

References

"นิสสัยปิศาจปกรณ์". 2 ผูก วัดสูงเม่น ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่. ใบลาน. อักษรธรรมล้านนา. ภาษาบาลี -ไทยล้านนา. จุลศักราช 1198. เลขที่ 014 - 015.

"ปีศาจปกรณ์" ใน นันทสิงหปกรณ์. ผูก 8 - 10 วัดพันอัน. ต. พระสิงห์ อ.เมือง จ.เยงใหม่. ใบลาน. อักษรธรรมล้านนา. ภาษาบาลี - ไทยล้านนา. จุลศักราช 1181. เลยที่ 073 - 074

"ปีศาจปกรณัม". หอสมุดแห่งชาติ. หมวดวรรณคดี. หมู่นิทานร้อยแก้ว. สมุดไทยยาว เส้นหมึกดำ. เลขที่ 1 ตู้ 113 มัดที่ 61. ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุด.

"ปีศาจปกรณัม". หอสมุดแห่งชาติ. หมวดวรรณดี. หมู่นิทานร้อยแก้ว. สมุดไทยยาว เส้นหมึกดำ. เลยที่ 2 ตู้ 113 มัดที่ 61. ประวัติ ซื้อไว้แต่ร.ศ. 126.

"ปีศาจปกรณัม". หอสมุดแห่งยาติ. หมวดวรรณคดี. หมู่นิทานร้อยแก้ว. สมุดไทยดำ เส้นตินสอ. เลขที่ 3 ตู้ 113 มัตที่ 61. ประวัติ ได้มาจากกระทรวงธรรมการ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2480.

"ปีศาจปกรณัม". หอสมุดแห่งชาติ. หมวตรรณคดี. หมู่นิทานร้อยแก้ว. สมุตไทยดำ เส้นรงค์. เลขที่ 4 ตู้ 113 มัดที่ 61. ประวัติ คุณหญิงวาด ปริยัติธรรมธาตาถวาย พ.ศ. 2470.

"ปีศาจปกรณัม". หอสมุดแห่งชาติ. หมวดวรรณคดี. หมู่นิทานร้อยแก้ว. สมุตไทยดำ เส้นรงค์. เลขที่ 5 ตู้ 113 มัดที่ 61. ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุด.

"ปีศาจปกรณัม". หอสมุดแห่งชาติ. หมวดวรรณคติ. หมู่นิทานร้อยแก้ว. สมุดไทยดำ เส้นรงค์. เลขที่ 5/1 ตู้ 113 มัดที่ 61. ประวัติ ทายาทหลวงดรุณกิจวิทูรให้ 12 มีนาคม 2518.

หนังสือและวารสาร

กุสุมา รักษมณี. "นิทานปัญจตันตระฉบับภาษาไทย" อักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 (1+2 มิถุนายน

- พฤษภาคม 2522). หน้า 80 - 92.

กุสุมา รักษมณีและคณะ. เรื่องนางตันไต, กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสรียรโกเศศ-นาคประทีป, 2529.

นิทานอิหร่านราชธรรม (ประชุมปกรณัม) 2 เล่ม. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2505 - 2506.

ประชุมจารึกวัตพระเชตุพนฯ. พระนคร: ศิวพร, 2517, (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิวิ) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 เมษายน พุทธศักราบ 2517)

สิลา วีรวงศ์ (เรียบเรียง). นิทานนางตันไต 4 ปีสาจะปะกอน. เวียงจันทร์: กรมวันนะคะดี, 2509.

สิลา วีรวงศ์ (เรียบเรียง). ประวัติศาสตร์ลาว. กรุงเทพฯ: มติชน, 2539.

หนังสือเรื่องปีศาจปะกะระนำ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัชรินทร์, ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2444).

Artola, George T. Ten Tales from the Tantropakhyana. Madras: The Vasanta Press, 1965.

Ginsburg, Henry D. " The Thai tales of Nang Tantrai and the Pisaca tales" The Journal of the Siam Society. Vol 63 pt. 2 (July, 1975) p. 279 - 314.

Jaini, P.S. Lokaneyyappakaranam. London: The Pali Text Society, 1986.

Sastri, K. Sivasamba. The Tantropakhayana. Trivandrum: Government Press, 1938.

Venkatasubbiah, A. "A Javanese version of the Parcatantra" Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute XLVI 1966, 59- 100.

Venkatasubbiah, A. " A Tamil Version of the Pancatantra" The Adyar Library Bulletin, XXIX 1965, 74 - 142.

Venkatasubbiah, A. " The Pancatantra Version of Loas" The Adyar Library Bulletin, XXXIII pt. 1-4 (1969), p. 195 - 283.

Downloads