พูดไทยคำอังกฤษคำ

Authors

  • Pornpimol Senawong

Keywords:

ภาษาอังกฤษ, การสื่อสาร, การออกเสียง

Abstract

-

References

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร. "สอนอย่างไรให้ถึงฝัน" โครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน" [CD-ROM]. 25 กันยายน 2546.

Brown, Marvin J. "Thai Dominance over English and the Leaming of English by Thais." PASAA 6 (1976): 67-85.

Gething, Thomas W. "'Selective Development of the Thai Lexicon." Crossroads 3 (1986): 118-122.

Haugen, Einer. The Norwegian Language in America: A Study in Bilingual Behaviour. Vol. 1: The Bilingual Community. Reprinted 1969. Bloomington: Indiana University Press. 1953.

Miroy, James and Leslie Milroy. Authority in Language : Investigating Language Prescription and Standardization. London: Routledge & Kegan Paul. 1985.

Skutnabb-Kangas, Tove. Bilingual or Not: The Education of Minorities (tr. By L. Malmberg and D. Crane). Clevedon, Avon: Multilingual Matters. 1981.

Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Basil Blackwell. 1986.

Downloads