นอกกรอบจิตรกรรม

Authors

  • Sayan Daengklom อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

จิตรกรรม, ความหมาย, การวิจารณ์

Abstract

-

Downloads