เทวาลัยพระวิษณุบาท ที่เมืองคยา

Authors

  • Chedha Tingsanchali อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

เทวาลัย, เมืองคยา, พระวิษณุ

Abstract

-

References

สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2539.

Asher, F.M. Gaya : Monuments of The Pilgrimage Town". Bodh Gaya. Bombay: Marg Publication,1988.

Bhattacharya, T. The Bodh Gaya Temple. Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1966.

Gaya Mahatmya. Gaya : Panch Maholla, n.d.

Law, B.C. A History of Pali Literature. Vol. 1 .Varanasi : Bhartiya Publicating House, n.d.

Tadgell, C. The History of Architecture in India:From Dawn of Civilization to The End of The Raj. reprinted. Paidon Press co.ltd.,1990.

Downloads