การจัดทำพิพิธภัณฑสถาน

Authors

  • Penpan Jarernporn อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

พิพิธภัณฑสถาน, การจัดแสดง

Abstract

-

References

กรมศิลปากร. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504. พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์สมาพันธ์, 2541.

จิรา จงกล. พิพิธกัณฑสถานวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2 อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2532.

Britannica World Language Dictionary Vol I. Oxford : Clarenden Press, 1962.

Donghai. Su. Museums and Museum Philosophy in China. Nordisk Muscologi, 1955. 2.

Fahy. Anne(ed). Collections Manapenent. New York : Routledge, 1995.

Fennelly. Lawrence J.(ed). Museum. Archir.and Library Security. London : Butterworths, 1983.

Hooper Greenhill. Eilean(ed). the Educational Role of the Museum. London:Routledge, 1994.

Olofsson Elisabet. Museums withent Limits. Swedish and African Museums. Nordisk Muscologi, 1995. 2.

Unesco. ICOM Statues. Paris, 1982.

World Book Encyclopedia. World Book Inc., 1988.

Downloads