แบบแผนพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย แหล่งโบราณคดีบ้านโคกคอน จังหวัดสกลนคร

Authors

  • Korakot Boonlop นักโบราณคดี สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น กรมศิลปากร

Keywords:

สมัยก่อนประวัติศาสตร์, บ้านโคกคอน, พิธีกรรม, การฝังศพ

Abstract

-

References

เอกสารภาษาไทย

กรกฎ บุญลพ. 2542. ข้อมูลเบื้องต้นการศึกษาโครงกระดูกมนุษย์และประเพณีการฝังศพแหล่งโบราณคดีบ้านโคกคอน ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร. ฝ่ายวิชาการ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น. (เอกสารยังไม่พิมพ์เผยแพร่).

กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ. 2542. สรุปบันทึกประจำวันการขุดตรวจบริเวณวัดธาตุโดกคอน บ้านโคกคอน อำเภอสว่างแคนดิน จังหวัดสกลนคร. ฝ่ายวิชาการ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น.

กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ. ม.ป.ป. แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย รายงานการศึกษาเบื้องต้นจากการขุดค้น ปี พ.ศ.2540. ขอนแก่น: สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น (เอกสารอัดสำเนา).

กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ และสุวิมล ภู่รีพัฒน์พงศ์. 2540. "ความก้าวหน้าในการศึกษาโบราณคดีบ้านดอนธงชัย" ใน รอยอดีตสกลนคร. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.

ขวัญฤทัย ชิ้นมาลัย และคณะ. 2538. รูปแบบการฝังศพที่แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลสร้อยทองอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(โบราณคดี)ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เจษฎา ชาติมนตรี. 2538. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝังศพที่แหล่งโบราณดีบ้านปราสาท" . สารนิพนธ์ประกอบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชาร์ลส์ ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์. 2542. สยามดึกดำบรรพ์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ: ริเวอร์ บุ๊คส์.

ชิน อยู่ดี. 2512. คนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.

ชิน อยู่ดี. 2515. วัฒนธรรมบ้านเชียงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์.นครหลวง: โรงพิมพ์การศาสนา.

ชัยพร พิบูลศิริ. 2512. ประเพณีการฝังศพในสมัยหิน. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ทิวา เผื่อนปฐม. 2538. การศึกษาหลุมฝังศพแหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษาหลุมขุดค้น S 17 W 22. สารนิพนธ์ประกอบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ประพิศ พงษ์มาศ. 2542. "หม้อกระดูก:พิธีกรรมผสมผสานระหว่างยุค" ศิถปากร ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.).

ปรานี วงษ์เทศ. 2534. พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นดิ้ง กรุ๊พ.

ปรีชา กาญจนาคม. 2544. "แบบประเพณีการฝั่งศพคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นในประเทศไทย" ศิลปากร ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน).

พจน์ เกื้อกูล. 2518. "บ้านเชียงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์" เมืองโบราณ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน).

พิสิฐ เจริญวงศ์. 2530. มรดกบ้านเชียง, กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นดิ้ง กรุ๊พ.

รัชนี บรรณานุรักษ์ และคณะ. 2534. รายงานการสำรวจแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง โครงการ ศึกษากันคว้าวิจัยแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร (เอกสารอัดสำเนา).

รัชนี บรรณานุรักษ์ และอาณัติ บำรุงวงศ์. 2534. "การสำรวจแหล่งโบราณคดีกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียง" ศิลปากร ปีที่ 34 ฉบับที่ 5.

วรรณนี มุกปักษาเจริญ. 2519. ประเพณีการฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านดอนตาเพชร, วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต(โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ศิริพันธ์ ตาบเพ็ชร์. 2540. "แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงที่สกลนคร" ใน รอยอดีตสกลนคร. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.

สุขสวัสดิ์ ชูวิเชียร. 2536. ประเพณีการฝังศพของชุมชนโบราณในอุ่มแม่น้ำชี. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุรพล นาถะพินธุ. 2530. บ้านเชียง, หนังสือประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2530, กรมศิลปากรจัดพิมพ์. กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์.

สุรพล นาถะพินธุ. 2542. พัฒนาการของวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย" ในสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย Thailand: Culture and Society. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์.

สุรินทร์ ภู่ขจร. 2518. "ประเพณีการฝังศพวัฒนธรรมบ้านเชียง", โบราณดี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(ก.ค.).

เสรียรโกเศศ (นามแฝง). 2513. ประเพณีเนื่องในการเกิดและประเพณีเนื่องในการตาย, กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

เสรียรโกเศศ (นามแฝง). 2515. เรื่องเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์.

อนุมานราชธน, พระยา. 2510. ประเพณีเนื่องในการตาย, ม.ป.ท.

เอกสารภาษาต่างประเทศ

Huntington, Richard. 1976. Celebration of Death : The Anthropology of Mortuary Ritual. Cambridgc: Cambridge University Press.

Lewis R., Binford. 1971. "Mortuary Practices: Their Study and Their Potential". In "Social Dimensions of Mortuary Practices" ,American Antiquity 36.

Shauffler, William. 1976. "Archacological Survey and Excavation of ban Chiang Culture Sites in Northeast Thailand" in Expedition 18 No 4 (Summer).

Downloads