ประติมานวิทยาและรูปแบบศิลปะของภาพประติมากรรมดินดิบบนเพดานถ้ำคูหา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Authors

  • วนกร ลออสุวรรณ อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Keywords:

ประติมากรรม, ประติมานวิทยา, ถ้ำคูหา

Abstract

-

Downloads