เจดีย์หมายเลข 3 วัดอุโมงค์ ในเมืองเชียงใหม่ อิทธิพลศิลปะพุกามในยุคต้นของล้านนา

Authors

  • Sakchai Saisingha อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ศิลปะพุกาม, วัดอุโมงค์, เจดีย์ล้านนา

Abstract

-

References

ชุ่ม ณ บางช้าง. นำชมโบราณวัตถุสถานในจังหวัดเชียงใหม่, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมศาสนา, 2516.

ประชากิจกรจักร (แช่ม บุญนาค), พระยา. พงศาวดารโยนก, (พิมพ์ครั้งที่ 7 ) กรุงเทพฯ : บุรินทร์การพิมพ์, 2516.

ประเสริฐ ณ นคร. "สุโขทัย - อยุธยา และเชียงใหม่ในตำนานสิบห้าราชวงศ์, สารัตถคดี ประเสริฐ ณ นคร ที่ระลึกในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527.

พรพรรณ เลาหศิรินาถ. ความสัมพันธ์ ของ มอญ พม่า และสุโขทัยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19 - 20 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2517.

พิระยะ ไกรฤกษ์. ประวัติศาสตร์ศิลปในประเทศไทย ฉบับคู่มือนักศึกษา, กรุงเทพฯ : อัมรินทร์การพิมพ์, 2528.

พิระยะ ไกรฤกษ์. คำบรรยายวิชาโบราณคดีประเทศใกล้เคียง (พม่า) ครั้งที่ 17 คณะโบราณคดี, มหาวิทยาลัยศิลปากร, กันยายน 2517, (อัดสำเนา).

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. "วัดสะดือเมือง : การบูรณะและความรู้จากข้อมูลใหม่" ล้านนาไทย, เชียงใหม่ : ทิพย์เนตรการพิมพ์ 2527.

รัตนปัญญาเถระ, พระ. ชินกาลมาลีปกรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4) แปลโคย แสง มนวิทูร ในงานพระราชทางเพลิงศพ ศ.แสง มนวิฑูร 2516.

ศิลปากร, กรม. "พงศาวดารพม่ามอญ", ประชุมพงศาวดารภาคที่ 1 , เล่ม 2 พระนคร : คุรุสภา, 2506.

ศิลปากร, กรม. การขึ้นทะเบียนโบราณสถานภาคเหนือ, กรมศิลปากร ดำเนินการจัดพิมพ์, 2525.

ศิลปากร, กรม. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 61, (พิมพ์ครั้งที่ 3) กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ชวนชม 2525.

สงวน โชติสุขรัตน์. ตำนานเมืองเหนือ, พระนคร : โรงพิมพ์แม่บ้านการเรือน, 2508.

A.B. Griswold. Wat Pra Yun. Reconsidered, The Siam Socity Monogragh No. 4, Bangkok, 1975.

Aung Thaw. Historical Sites in Burma, Rangoon : The Ministry of Union Culture Government of the Union of Burma 1972.

G.H. Luce. Old Burma Early Pagan, Bol.I III : New York : Artibus Asiae and the Institue of Fine Arts, New York University, 1970.

Ministry of Union Cultuve Revalutionary Govt. of the Union of Burma, Pitorial Guide to Pagan, Rangoon : Printed at The univevsitiex Press Institure of Ecenomic Building University Estate, 1971.

Downloads