พรหมจรรย์ที่ปฏิเสธผู้ชม

Authors

  • Sayan Daengklom อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

การตีความ, จิตรกรรมตะวันตก, ศิลปะ

Abstract

-

Downloads