ไมซีนี(Mycenae)เมืองของวีรบุรุษกรีก

Authors

  • พูลสุข เตมิยานนท์ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

กรีก, ตำนาน, ไมซีนี, แหล่งโบราณคดีกรีก

Abstract

-

References

Bowra, and the Editors of Time-Life Books, Classical Greece, Time-Life International, 1970.

Burn , Lucilla, Greek Myths, British Museum Press, London, 1990.

Hamilton, Edith, Mythology , New American Library, 1969.

Mylonas, George, E., Mycenae, Ekdotike Athenon S.A., Athens 1999.

Downloads