ปรัชญาและแนวคิดวรรณคดีไทยในจิตรกรรมฝาผนัง

Authors

  • Prateep Chumpol รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ปรัชญา, วรรณคดีไทย, จิตรกรรมฝาผนัง

Abstract

-

References

กมล ฉาขาวัฒนะ และสันติ เล็กสุขุม. จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2524.

การศาสนา, กรม. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2527.

การศาสนา, กรม. ประวัติวัดทั่วราชอาฌาจักร เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2526.

เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ. จิตรกรรมฝาผนัง สมัยรัชกาลที่ 2. กรุงเทพฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2524.

เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ. จิตรกรรมฝาผนัง สมัยรัชกาลที่ 3. กรุงเทพฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2524.

กฤษณศักดิ์ กัณฑสุทธิ์. การศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสมัย ร. 2 จากงานจิตรกรรมฝาผนัง. วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527.

เกษม บุญศรี. ประเพณีทำบุญเนื่องในพระพุทธศาลนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2526.

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.(บรรณาธิการ). ลักษณะไทย เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพนิช, 2525.

เจือ สตะเวทิน. วรรณดีพุทธศาสนา. พระนคร : คลังวิทยา, 2506.

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพิธี 12 เดือน. กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา. 2514.

ชฎาลักษณ์ สรรพานิช. พระมาลัย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย คณะโบราณคคี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.

ชมพูนุช หงษ์ประยูร. จิตรกรรมไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2521.

ชมพูนุช หงษ์ประยูร. จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย. พระนคร : กรมศิลปากร, 2512.

ชูศิริ จามรมาน. อิทธิพลจีนที่มีต่อศิลปกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2520.

โชดก เก่งเขตรกิจ. ความรู้พื้นฐานทางศิลปกรรม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518.

ทวีศักดิ์ ญาณประทีป. วรรณกรรมศาสนา, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518.

ทรัพย์ ประกอบสุข. วรรณดีชาดก.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2527.

น. ณ ปากน้ำ. ศิลปกรรมแห่งอาณาจักรไทยโบราณ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2510.

น. ณ ปากน้ำ. ศิลปกรรมในบางกอก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เฟื่องอักษร, 2514.

น. ณ ปากน้ำ. ศิลปกรรมแห่งอาณาจักรศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : ธเนศวรการพิมพ์, 2519.

น. ณ ปากน้ำ. ศิลปในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พีระพัธน1 2521.

น. ณ ปากน้ำ. ครูคงแป๊ะและครูทองอยู่ สองจิตรกรเอกแห่งยุคทองของจิตรกรรมรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2530.

น. ณ ปากน้ำ. ฝรั่งในศิลปไทย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529.

น. ณ ปากน้ำ. ศิลปกรรมแห่งอาณาจักรศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : ธเนศการพิมพ์, 2519.

นิพนธ์ สุขสวัสดิ์. วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาลนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเนศณ์. 2525

นิยะดา สาริกภูติ. "ปัญญาสชาดก : ประวัติและความสำคัญที่มีต่อวรรณกรรมร้องกรองของไทย วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.

นิยะดา เหล่าสุนทร ปัญญาสชาดก. กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2538.

นรินทร์ ฐานุตตโร. (วรสุข) พระมหา, "ารศึกษาวิเคราะห์นิพพานในพระพุทธศาสนาเถรวาท" ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2526.

บันลือ ขอรวมเดช. "รูปแเบบศิลปะบนแผ่นภาพจารึกกลายเส้นเรื่องชาดกของวัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัย" วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต กณะโบราณคคี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.

ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จฯ พระมหาสมณเจ้า. พระปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา 2537.

ปรมานุชิตชิโนรส.กรมสมเด็จพระ. เทศน์มหาชาติ. กรุงเทพฯ : สหพัฒนพิบูล, 2507.

ปรมานุชิตชิโนรส.กรมสมเด็จพระ. มหาเวสสันดรชาดก. พระนคร : รวมสาส์น, 2515.

ผุดพรรณ ศุภพันธ์, การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเกี่ยวกับพุทธเจ้าในพุทธปรัชญาเถรวาทกับพุทธปรัชญามหายาน วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2529.

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่ม 10 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 2 ทีฆนิกาย มหวรรค กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 11 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 3 ทีฑนิกาย ปาฏิกวรรค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 12 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 4 มัชฌิมปัณณาสก์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวงเล่ม 13 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 5 มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 14 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 6 มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 15 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 7 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 16 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 8 สังยุตตนิกาย นิทานวรรค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 17 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 9 สังยุตตนิกาย ขันธวาวรรค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 18 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 10 สังยุตตนิกาย สฬายตวรรค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 19 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 11 สังยุตตนิกาย มหาวรรค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 20 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 12 อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 21 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 13 อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 22 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 14 อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 23 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 15 อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 24 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 16 อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาตเอกาทสกนิบาต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 25 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 17 ขุททกนิกาย ขุททกปาฐธรรมบท อุทานอิติวุตตก สุตตนิบาต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 26 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 18 วิมานวัตถุ เปรตวัตถุ เถระเถรีคาถา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 27 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 19 ขุททกนิกาย ชาดก ภาคที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่ม 28 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 20 ยุททกนิกาย ชาดกภาคที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่ม 29 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 21 ขุททกนิกาย มหานิเทส. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่ม 30 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 22 ขุททกนิกาย จูฬนิเทส. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่ม 31 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 23 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

เพ็ญแข กิตติศักดิ์. "การศึกษาวิเคราะห์ความคิดเรื่องอักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาตามปรากฏในพระสุตตันตปิฎก" วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.

มานิต วัลลิโภดม กับคณะ. ศิลปสมัยอู่ทอง สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2510.

มานพ อิศรเคช. การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา สกุลช่างเพชรบุรีที่วัดใหญ่สุวรรณาราม. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527

เมืองโบราณ. จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายระยะแรกและระยะแรกสกุลช่างนนทบุรี. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2530.

เมืองโบราณ. พระที่นั่งพุทไธสวรรย์. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526.

เมืองโบราณ. วัดทองธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526.

เมืองโบราณ. วัดช่องนนทรีย์. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526.

เมืองโบราณ. วัดมหาพฤฒาราม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526.

เมืองโบราณ. วัดไชยทิศ. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2534.

เมืองโบราณ. วัดประดู่ทรงธรรม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2528.

เมืองโบราณ. วัดดุสิตาราม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525.

เมืองโบราณ. วัดสุวรรณาราม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525.

เมืองโบราณ. วัดใหญ่สุวรรณาราม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2527.

เมืองโบราณ. วัดใหม่เทพนิมิตร. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526.

เมืองโบราณ. วัดเกาะแก้วสุทธาราม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2527.

เมืองโบราณ. วัดบางแคใหญ่. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2534.

เมืองโบราณ. พุทธประวัติ : พุทธประวัติในจิตรกรรมฝาผนัง. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ 2528.

วนิดา ทองมิตร. จิตรกรรมสากลสกุลช่างขรัวอินโข่ง, กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2528.

วณีพรรณ ฤาไชยคาม. ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งทรงผนวชวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.

วรรณภา ณ สงขลา. การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2528.

วรรณภา ณ สงขลา. จิตรกรรมไทย ประเพณี ชุดที่ 001 เล่ม 3 จิตรกรรมสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2537.

วรรณภา ณ สงขลา. จิตรกรรมไทย ประเพณี ชุดที่ 002 เล่ม 4 วัดสระเกศราชวรวิหาร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร , 2537.

วรรณภา ณ สงขลา. การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2528.

วรรณภา ณ สงขลา. การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศนเทพวราราม. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531.

วรรณภา ณ สงขลา. จิตรกรรมไทย ประเพณี ชุดที่ 001 เล่ม 1 อิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร 2502.

ศิลป พีระศรี. วิวัฒนาการแห่งจิตรกรรมไทย. แปลโดยศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533.

ศิลป พีระศรี. ศิลปสงเคราะห์. แปล โดยพระยานุมานราชธน. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2514.

ศิลป พีระศรี. คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง. กรุงเทพฯ : ศิวพรการพิมพ์, 2502.

ศิลป พีระศรี. ศิลปสุโขทัย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 2505.

ศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ: วัดใหญ่อินทาราม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525.

ศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ. "จิตรกรรมไทยภาคกลางก่อนพุทธศตวรรษที่ 21" วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2505.

ศิลปากร, กรม. โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังเร่งด่วนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529.

ศิลปากร, กรม. วัดสำคัญในกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเตทโปรดัคชั่น, 2525.

ศิลปากร, กรม. ทะเบียนโบราณวัตถุสถานทั่วราชอาณาจักร. พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2516.

ศิลปากร, กรม. รามเกียรติ์ เล่ม 1-4 พระนคร : คลังวิทยา, 2516.

ศิลปากร, กรม. จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุดที่ 002 เล่ม 5 วัดใหญ่สุวรรณาราม. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 2536.

ศิลปากร, กรม. จักรวาฬทีปนี. กรมศิลปากร, 2533.

ศิลปากร, กรม. โลกบัญญัติ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2528.

ศิลปากร, กรม. โลกกุปปัตติ อรุณวดีสูตร ปฐมมูล ปฐมกัป และมูลตันไตรย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533.

ศิลปากร, กรม. ปัญญาสชาดก เล่ม 1,2 กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2499

ศิลปากร, กรม. จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. พระนคร : ศิวพรการพิมพ์. 2501.

ศิลปากร, กรม. ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา เล่ม 1,2,3 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุสภา, 2520.

ศิลปากร, กรม. เรื่องเกี่ยวกับจิตรกรรมไทย. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ท. ขุนนิตย์ภักดี ร.บ.(นิจ นิตยภักดี) , 2502.

ศิลปากร, กรม. ไตรภูมิพระร่วง. พระนคร : คลังวิทยา, 2503.

สน ศรีมาตรัง. จิตรกรรมสกุลช่างรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2512.

สมชาติ มณีโชติ. จิตรกรรมไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528.

สงวน รอดบุญ. พุทธศิลปสุโขทัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2521.

สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะเชียงแสน. (ศิลปะล้านนาและศิลปะสุโขทัย). นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2507.

สุภัทรดิศ ดิศสกุล, หม่อมเจ้า. จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2526.

"ตำนานปฐมสมโพธิกถา" วารสารวัฒนธรรมไทย (ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ธ.ค. 2512)

สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล. วัดราชสิทธาราม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2533.

อานนท์ อาภาภิรมย์. สังคม วัฒนธรรมและประเพณี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525.

อมรา พงศาพิชญ์. วัฒนธรรม ศาสนาและชาติพันธุ์ : การวิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

Boisselier, Jean. La Peintre en Thailand. Kodansha International. Tokyo, New york and San Francisco, 1976.

Boisselier, Jean. "Les Pentures Murales de wat ko keo Suttharam (Phetburi)" Journal of The siam Society. Vol. II. Bangkok, 1965.

Boisselier, Jean. Thai Painting (trans. By Jenet Seligman). Kodansha International. Tokyo, New york and San Francisco, 1961.

Downloads