ศักราช ศก ปี วัน เดือน ฤกษ์ และยามในจารึกล้านนา

Authors

  • Kannika Wimonkasem ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

จารึก, ล้านนา, ฤกษ์ ยาม, ศักราช

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

จารึกล้านนาภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด, 2534.

ทวี สว่างปัญญางกูร. ศักราชเทียบหนไท. เชียงใหม่ : สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. 2531.

ธวัช ปุณโณทก. ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว. กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, มปพ.

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2530.

พจนานุกรมภาษาถิ่นภาคเหนือ. เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2539.

พิทูร มลิวัลย์. (ปริวรรตและรวบรวม) พื้นขุนบรมราชาธิราช กฎหมายธรรมศาสตร์ ขุนบูรม ปีและศกไทยโบราณ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พิมพ์เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในมงคลวาระที่อาจารย์พิทูร มลิวัลย์ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจารึกภาษาไทย วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2530.

ประยูร อุลุชาฏะ (พลูหลวง). วิถีแห่งการพยากรณ์. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2521.

ประสาร บุญประคองและ ประเสริฐ ณ นคร. "คำอ่านศิลาจารึก อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย," ศิลปากร ปีที่ 14. 3(ก.ย.2513),. 87-93.

ประเสริฐ ณ นคร. " ปี เดือน วัน และยามแบบโบราณของไทย." สารนิพนธ์ประเสริฐ ณ นคร. นครปฐม : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.

ประเสริฐ ณ นคร. " วัน เดือน ปีในเอกสารโบราณ." สารนิพนธ์ประเสริฐ ณ นคร. นครปฐม : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.

ปรีชา พิณทอง. สารานุกรมภาษา อีสาน -ไทย-อังกฤษ. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรม, 2532.

สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม 9 พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2512-2513, 5331-5343.

อุดม รุ่งเรืองศรี. พจนานุกรมล้านนา - ไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิแม้ฟ้าหลวงและธนาคารไทยพาณิชย์, 2533.

Downloads