คำยืมภาษาสันสกฤตในภาษามอญ

Authors

  • Bamroong Kam-Ek ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ภาษามอญ, ภาษาสันสกฤต, คำยืม

Abstract

-

References

ศิลปากร, กรม. จารึกในประเทศไทย (เล่ม 1) : อักษรปัลวะ หลังปัลลวะ. กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529.

ผาสุข อินทราวุธ, รศ.ดร. ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2542.

สุภัทร ดิศกุล, ม.จ. ศิลปในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2518.

R.Halliday. Mon-English Dictionary. Bangkok: Saim Society,1955.

Downloads