ไขความอรรถกถาธรรมบท

Authors

  • Samniang Leurmsai ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

พระพุทธศาสนา, อรรถกถา, ธรรมบท

Abstract

-

References

คณะกรรมการแผนกตำรา มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 1-8. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2531.

พระมหาสำเนียง เลื่อมใส. การศึกษาเปรียบเทียบธรรมบทและภควัทคีตา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2534.

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2527.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ. เล่มที่ 25. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2523.

สุภาพรรณ ณ บางช้าง. ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.

เสฐียรพงษ์ วรรณปก. พุทธวจนะในธรรมบท. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : จตุจักรการพิมพ์, 2527.

Geiger, Wilhelm. Pali Literature and Language. Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1968.

Malalasekara, G.P. The Pali Literature of Ceylon. Colombo : M.D. Gunasena & Co. Ltd., 1958.

Muller, F. Max. The Dhammapada : A Collection of Verses. Delhi : Motilal Banarsidass, 1973.

Downloads