ลังกาวะตาระสูตร : เซ็น และ ซาโตริ

Authors

  • Sombat Mangmeesuksiri อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

เซ็น, ซาโตริ, ลังกาวะตาระสูตร

Abstract

-

Downloads