อิทธิพลและความสำคัญของคัมภีร์มหาวงส์ในประเทศไทยโดยสังเขป

Authors

  • Rungroj Piromanukul อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Keywords:

คัมภีร์มหาวงศ์, พระพุทธศาสนา, คัมภีร์ประวัติศาสตร์

Abstract

-

References

ก่องแก้ว วีรประจักษ์และคณะ สารนิทศจาคัมภีร์ใบลานสมัยอยุธยา. รายงานการวิจัยเสนอต่อกรมศิลปากร พ.ศ. 2538 (เอกสารอัดสำเนา).

แก้ว, มหาและญาณวิจิตร,พระ(สิทธ โลจนานนท์) (ผู้แปล). ราชนิติสาตร. กรุงเทพ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2528 (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานทำบุญอายุครบรอบ 60 ปี พระเทพวิสุทธิโมดี (ช้อย มหาธีโร ป.ธ.9) )

"จันทสุริยคติทีปนี." ประชุมหนังสือเก่าเล่ม 1. กรุงเทพ : หอพระสมุดวชิรญาณ, 2459. (มหาอำมาตย์โทหม่อมเจ้า ปิยภักดีนาถ พิมพ์อุทิศส่วนกุศลถวายสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร ปีมะโรงอัฐศก. พ.ศ. 2459).

จารึกสมัยสุโขทัย. กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2528.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. ตำนานหอพระสมุด. กรุงเทพ : อักษรเจริญทัศน์,2511. (พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระอินทเบญจ (สะราคำ วัตถา) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 22 ตุลาคม 2512)

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. เรื่องประวัติวัดมหาธาตุ. กรุงเทพ : หอสมุควชิรญาณ, 2461.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. "คำนำคัมภีร์มหาวงส์." วรรณกรรมรัตนโกสินทร์เล่ม 1. กรุงเทพ: กรมศิลปากร, 2543.

ทีปวํโส ลำปาง : สำนักท่ามะโอ, 2528.

ธรรมปรีชา, พระยา (แปล). "คัมภีร์มหาวงส์" วรรณกรรมรัตนโกสินทร์เล่ม 1. กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2534.

ธรรมปรีชา, พระยา (แปล). "คัมภีร์รัตนพิมพวงส์" ตำนานพระแก้วมรกต. กรุงเทพ : บรรณาคาร,2504.

นิยะดา เหล่าสุนทร. การฟื้นฟูอักษรศาสตร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. กรุงเทพ : แม่คำผาง, 2539.

นิยะดา เหล่าสุนทร (ชำระ). ประชุมศิลาจารึกวัดพระเชตุพน กรุงเทพ : ชนนิยม, 2544. (คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกสมโภชหิรัญบัฏและฉลองอายุวัฒนมงคล 84 ปี พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสสานุกโร ป.ธ.) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฯ)

ปัญญาสามี, พระ. ศาสนวงศ์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2506. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธาจารย์ (โสม จนฺโน) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 มีนาคม 2506)

ประชุมศิลาจารึกวัดพระเชตุพน. กรุงเทพ : กรมศิลปากร,2517. (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณณสิริ) ณ เมรุพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 23 เม.บ. 2517)

พนรัต, สมเด็จพระ. สังคีติยวงส์. กรุงเทพ : โรงพิมพ์กรมศาสน1,2521. (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ เมรุพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 3 ก.ค. 2521).

พระคัมภีร์ถูปวงศ์. กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2511. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางอนุ ทองไข่มุกต์ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 27 มี.ค. 2511)

พินิจวรรณการ, พระ (แสง สาลิตุล เปรียญ) และพราหมณ์ มุ กุปปุสสวามี อารย. บาญชีคัมภีร์ภาษาบาลีแลภาษาสันสกฤต กรุงเทพ : หอสมุดวชิรญาณ, 2464. (กรรมการหอพระสมุดฯ ให้พิมพ์ในงานเฉลิมพระชันษาซายิด สมเด็จพระเข้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระมหาสมณะ).

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. "เจดีย์ยุทธหัตถีมีจริงหรือ." เจดีย์ยุทธหัตถีมีจริงหรือ. กรุงเทพ : ศิลปวัฒนธรรม, 2539.

มหาวํโส ปฐโมภาโค. กรุงเทพ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2540.

ศิลปากร, กรม. พระพุทธประวัติจากจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์. กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2522.

สิริมังคลาจารย์, พระ. จักรวาฬทีปนี. แปลโดยทินกร ทองเสวต. กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2523.

แสง มนวิทูร. "คำนำชินกาลมาลีปกรณ์" วรรณกรรมรัตนโกสินทร์เล่ม 4. กรุงเทพ : กรมศิลปากร. 2539.

Geiger , W. The Cùḷavaṃsa I. London : The Pali Text Society, 1953.

Geiger , W. The Cùḷavaṃsa II. London : The Pali Text Society, 1953.

Geiger , W. The Dīpavaṃsa and Mahāvaṃsa and their Historical Development in Ceylon, tr. M.Coomaraswmy. Colombo : HC. Cettle Govemment Printer, 1908.

Geiger , W. [tr] Mahāvaṃsa. London : The Pali Text Society, 1964.

Malalasckera. The Pali Literature of Ceylon. Ceylon : M.D. Gunasena & Co. Ltd, 1985.

Ray, H.C [ed]. History of Ceylon Vol. I Colombo : Ceylon University Press, 1959.

Sohoni, Shridhar Vasudev, [ed] The Mahāvaṃs Ṭikā. Patna : Nava Nalanda Mahavihara, 1971.

Turnour, G. Translatron of the Mahavamsa Vol I. Ceylon : n.p., 1837.

Downloads