พระแก้วในตำนานพระโค-พระแก้วเขมร : พระแก้วมรกตจริงหรือ ?

Authors

  • Santi Pakdeekham อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มศว. ประสานมิตร

Keywords:

ตำนาน, พระแก้ว, พระโค, พระแก้วมรกต

Abstract

-

Downloads