หิโตปเทศวัตถุปกรณัม: ร่องรอยของหิโตปเทศฉบับสันสกฤตในประเทศไทย

Authors

  • Sayam Patthranuprawat นักศึกษาสาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

สันสกฤต, นิทาน, หิโตปเทศวัตถุปกรณัม

Abstract

-

References

ต้นฉบับตัวเขียน

"ลิลิตหิโตปเทศ". หอสมุดแห่งชาติ. กระดาบฝรั่ง. อักษรไทย ภายาสันสกฤต - ภาษาไทย. เส้นหมึก. เลขที่ 349 - 358. ตู้ 116 ชั้น 2/2 มัดที่ 1 ประวัติ สมบัติเคิมของหอสมุด.

"หิโตปเทศวัตถุปกรณัม". หอสมุดแห่งชาติ. สมุดไทยคำ. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอขาว. เลขที่ 1 - 7. ตู้ 113 มัด 67 ประวัติ ได้มาจากกระทรวงธรรมการ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2480.

"หิโตปเทศวัตถุปกรณัม". หอสมุดแห่งชาติ. สมุดไทยขาว. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึกคำ. เลขที่ 8 ตู้ 113 มัด 67 ประวัติ พระยาศุภกรบรรณสารให้ไว้เมื่อวันที่ 25/6/2482.

หนังสือและบทความ

กุสุมา รักษมณี. "จาณักยะกับวรรณกรรมนีติศาสตร์ของอินเดีย" อักษรศาสตร์. 4 (2 , 2524) , หน้า 1 - 16.

กุสุมา รักษมณี. "ที่มาและความแพร่หลายของหิโตปเทศ" เอกสารไทยคดี 6 /2532 ชีวิตและงานของนาคะประทีป สถาบันไทยคดีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2532 หน้า 30-37. (อัดสำเนา).

กุสุมา รักษมณี. นิทานอุทาหรณ์ในวรรณคดีสันสกฤต. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2525.

ทวิช เปล่งวิทยา , พ.อ. (ตู้แปล) หิโตปเทศไตรพากย์. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,2517.

นิทานอิหร่านราชธรรม เล่ม 2. พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2505.

นิบาตชาดก. 10 เล่ม กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541. (คณะกรรมการอำนวยการจัคงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติกรบ 50 ปี พุทธศักราช 2539)

ประชุมปกรณัมภาค 1 - 5. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ , 2541. (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2541)

พินิจสารา , พระยา. หิโตปเทศคำโคลง. พระนคร : โรงพิมพ์ ร.ส.พ. . 2511. (พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระสุขุมวินิจฉัย [สมุจย์ บุณยรัตพันธ์] ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2511)

โลกนิติ - สุตวัฑฒนนีติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย , 2540. (ราชบัณฑิตขสถาน จัดทำเพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 9 มิถุนายน 2539)

สะอาด สมบัติศิริ. "หิโตปเทศคำฉันท์" ธรรมจักบุ 48 (4 มกราคม , 2506), หน้า 87 - 93.

สารประเสริฐ , พระ (ผู้แปล) หิโตปเทศ. พระนคร : โรงพิมพ์ไท , 2466. (ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพรองอำมาตย์เอกหลวงพิพิธวิรัชการ [เทียน นาคะประทีป] ณ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2466)

เสรียร โกเศศ และนาคะประทึป.(นามแฝง). หิโตปเทศ. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2528. (พิมพ์แจกเป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพนางรัตนา วงศ์ทองเหลือ จ.ช. ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2528).

หนังสือ Court ข่าวข้าราชการ. 2 เล่ม กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. . 2539. (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ เมรุมาศสนามหลวง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2539)

หิโตปเทศวัตถุปกรณัม. พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ , 2469. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดากลิ่น รัชกาลที่ 4 ทจว. รัตน มปร. 3 รัตน จปร. 3 ณ เมรุวัดเทพศิรินทร์ เมื่อปีขาล พ.ศ. 2469)

อิศรพันธ์โสภณ, พระยา. ลิลิตหิโตปเทศ. พระนคร : โรงพิมพ์ไท, 2467.

ภาษาต่างประเทศ

Basham A. L. 1967. The Wonder that was India. Calcutta : Gopson.

Edgerton, Franklin. 1967. The Panchatantra Reconstructed. 2 Vols New York : Kraus.

Haksar, A. N. D. tran. 2000. Shuka Saptati. New Delhi : Harper Collins Publishers.

Kale, M.R. 1986. Hitopadesa. Delhi : Motilal Banarsidass.

Keith, A.B. 1996. A History of Sanskrit Literature. Delhi : Motilal Banarsidass.

Kusuma Raksamani 1977. "Nandakaprakarana, Attributed to Vasubhāga : A Comparative Study of the Sanskrit, Lao, and Thai Texts" Ph. D. thesis University of Toronto.

Macdonell A. A. 1997. A History of Sanskrit Literature. Delhi : Motilal Banarsidass.

Ryder, A. W. tran. 1972. The Panchatantra. Chicago : The University of Chicago.

Śastri, Śambaśiva K, ed. 1938. Tantropakhyāṇaṃ. Trivandrum : Government Press.

Śāstrī, Śrīsītārāma ed. 1955. Hitopadeśa. Varanasi : Bhargava Pustaklaya.

Winternitz, M. 1985. History of Indian Literature. Vol. III. Delhi : Motilal Banarsidass.

Downloads