ประวัติศาสตร์สังคมของชุมชนในลุ่มน้ำท่าจีน

Authors

  • Suphaphorn Jindamaneerojana ผู้ช่วยศาตราจารย์ประจำหมวดวิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ประวัติศาสตร์, ลุ่มน้ำท่าจีน, ชุมชน

Abstract

-

Downloads