รอยต่อก่อนประวัติศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Authors

  • Phasuk Intrawut ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

โบราณคดี, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, กึ่งก่อนประวัติศาสตร์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

G. Coedès, Les Etats hindouisès d'Indochine et d'Indonesie, Paris : E de Boccard, 1948, p.27.

H.P. Shastri(tr), The Ramayana of Valmiki, 3 vols, London 1952-59.

E.B. Cowell, The Jatakas. 6 vols, Cambridge, 1895-1967 Vol. VI. p.22.

Paul Wheatley, The Golden Khersonese : Studies in the Malay Peninsula Before 1500 A.D., Kuala Lumpur, University of Malaya press, pp. 176-184.

Paul Wheatley, The Golden Khersonese, Chapter 10 Appendix1, 2 and 3.

Paul Wheatley, The Golden Khersonese, p.138.

G. Coedès, "The date of the sanskrit inscription of Vo-canh", Ind. Hist.Quart., XVI, 1940, p.484.

L. Finot, "Inscription du Siam et de la pèninsula malaise(Mission Lunet de Lajonquière)" Bull. Comm. Arch. Indoch. 1910. Pp.147-154.

สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศ.มจ. ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี, 2522, หน้า 19-20.

ชิน อยู่ดี, สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย กรมติลปากรจัดพิมพ์เนื่องในเกียรติในฐานะปรมาจารย์แห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย (กรุงเทพ : รุ่งศิลป์การพิมพ์) 2529, หน้า 27-37.

ชิน อยู่ดี, สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย, อ้างแล้ว, หน้า 67-70.

ชิน อยู่ดี, บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย, ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี ณ เมรุวัคตรีทศเทพ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ) 2529, หน้า 39

G. Coedès, Les Etats, p.24.

Sylvian Lèvi, "Prèaryan et prè-dravidien dans l'Inde", Journal Asiatique, 1923, p55.

A.G. Haudricourt, "Relations entre gestes habituels, formes-de vètement et maniè re-de porter les-charge", Revue de Gèographi Humaine et d'ethnologie, 3, June-September, 1948,65, fig.18.

รัศมี ชูทรงเคช, "โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภูมิภาคตะ วันตก" แหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก, ประกอบนิทรรศการแหล่งโบราณดีในภูมิภาคตะวันตก ที่สถาบันภูมิภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 2534 หน้า 7-10.

สุรพล นาถะพินธุ, "เหล่งโบราณคดีบ้านโป้งมะนาว ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี" วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (2544) หน้า 117-133.

ศิลปากร, กรม. มรดกวัฒนธรรมบ้านเชียง เอกสารกองโบราณคดี หมายเลข 8/2534; สมชาย ณ นครพนม "บ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์" นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง, กรมศิลปากร 2527.

ชิน อยู่ดี, "วัฒนธรรมดองชอน" สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย, อ้างแล้ว, หน้า 81-105.

Ha Van Tan," Earrings with two animal heads and Dong Son-Sa Huynh relationship" New archaeology discoveries, Hanoi, 1977; Le Xuan Diem and Vu Kim Loc, Artefacts of Champa, National Culture Publishing House, Vietnam, 1966, pp.6-9, 114-128.

W.G. Solhiem, "Jar Burial in the Babuyan and Batanes Islands and central Philippines and Relationship to Jar Burial Elsewhere in the Far East" The Philippine Journal of Science 89, 1 (1960)

ชิน อยู่ดี, "วัฒนธรรมหินใหญ่", สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย, กรมศิลปากรจัดพิมพ์ เนื่องในโอกาสเชิดชูเกียรติในฐานะปรมาจารย์วิชาก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย, กรุงเทพ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ 2525 หน้า 106-112.

Le Xuan diem and Vu Kim Loc, Artefacts of Champa, Loc eit.

ผาสุข อินทราวุธ และคณะ , รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์, จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2544, หน้า 53-61 ; ศิลปากร, กรม รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน พ.ศ.2527-2529.

ศิลปากร, กรม รายงานเบื้องต้นการสำรวงแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เล่ม 1, โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาประเพณีการฝังศพในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายของวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้, สำนักงานโบราณคคีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 8 อุบลราชธานี.

ดี จี อี ฮอล, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2 เล่ม) มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัค), 2522, เล่ม 1 หน้า 248.

สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศ.มจ.. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง พ.ศ.2000, คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2522 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี), หน้า 14.

T.N. Roy, The Ganges Civlization, The Heritage of Ancient India, No II, New Delhi 1983 Chapter 2, 4 ; ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย), 2542, หน้า 32-76.

เหมือนเชิงอรรถที่ 28.

ผาสุข อินทราวุธ. ทวารวดี : การศึกษาวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย), 2542, หน้า 48-65.

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี, อ้างแล้ว ดูตารางที่ 1 หน้า 74.

Le Xuan diem and Vu Kim Loc, Artefacts of Champa, pp. 6-9, 18-21.

ชิน อยู่ดี, บ้านดอนตาเพชร : รายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดี, กรมศิลปากรจัคพิมพ์เนื่องในโอกาสการจัดนิทรรศการพิเศษ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเทศการเข้าพรรษา พ.ศ.2519 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว)

Ian Glover, "Ban Don Ta Phet : the 1984-85 Excavation", Southeast Asian Archaeology, 1986.

ชิน อยู่ดี, "ยุคโลหะ", สมัยก่อนประวัติศาสตร์, กรมศิลปากร 2529, หน้า 70-81; ชิน อยู่ดี, "แหล่งก่อนประวัติศาสตร์ที่จังหวัดลพบุรี" ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย, 2529 หน้า 126-130.

L. Malleret, L'Archeologie du Delta du Mekong, publications de l'Ecole Française d'Extreme Orient, Paris, 1960-62. 4 vols.

ชอง บวสเซอลีเยร์, "ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งอาณาจักรฟูนัน" เก็บความโดย ศ.มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ในหนังสือโบราณวิทยาเรื่องเมืองอู่ทอง, กรมศิลปากร 2509, หน้า 272-274.

สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศ.ม., ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ.2000, อ้างแล้ว หน้า 14.

U. Aung Thaw, Report on the Excavation at Beikthano, Ministry of Union Culture, Rangoon 1968.

U. Aung Thaw, Report on the Excavation at Beikthano, op.cit pp.65-83

U. Aung Thaw, Report on the Excavation at Beikthano, op.cit p.5.

ตรี อมาตยกุล, เรื่องจังหวัดสุพรรณบุรี, พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศโทแกล้ว สถลนันทน์ ณ เมรุวัคมกุฎกษัตริย์สิยาราม 19 มีนาคม 2513 หน้า 34-37.

สมศักดิ์ รัตนกุล, รายงานการตำรวจและการขุดแต่งโบราณวัตถุสถานเมืองเก่าอู่ทอง, กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปีดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 13 พฤษภาคม 2509.

ชิน อยู่ดี. "เรื่องก่อนประวัติศาสตร์ที่อำเภออู่ทอง", โบราณวิทยาเรื่องเมืองอู่ทอง, กรมศิลปากร 2509 หน้า 43-50.

Paul Wheatley, The Golden Khersonse, pp.15-21.

สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศ.มจ., "เทวรูปรุ่นเก่า" ศิถปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์) 2518, หน้า 19-21 รูปที่ 29 ; พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปทักษิณก่อนทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19, กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2523 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์) 2523 รูปที่ 1.

สุภัทรดิศ ดิศกุล, ค.มจ.. "วัตถุรุ่นเก่าที่คันพบในประเทศไทย" ศิลปะในประเทศไทย, อ้างแล้วหน้า 6 รูปที่ 4.

A.K. Coomaraswamy, History of Indian and Indonesian Art, New York, 1965.

Downloads