โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของกระบี่

Authors

  • Rasmi Shoocongdej ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

โบราณคดี, สมัยก่อนประวัติศาสตร์, กระบี่

Abstract

-

References

ภาษาไทย

กรมศิลปากร. 2530. โบราณคดีสี่ภาค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์หัตถศิลป์.

กรมศิลปากร. 2532. ถลาง ภูเก็ต และชายฝั่งทะเลอันคามัน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.

กรมศิลปากร. 2533. ศิลปะถ้ำผีหัวโต กระบี่. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย.

เขมชาติ เทพไชย และคณะ. 2527. รายงานการสำรวจภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถ้ำผีหัวใต ตำบลอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่. โครงการโบราณคดีประเทศไทยภาคใต้ กองโบราณดี กรมศิลปากร.

คณะอนุกรรมการจัดทำพงนานุกรมธรณีวิทยา. 2530. พจนานุกรมธรณีวิทยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ตักลาส แอนเดอร์สัน และพรชัย สุจิตต์. 2523. รายงานการสำรวจเบื้องต้นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดกระบี่. ประวัติศาสตร์เศรมฐกิจและสังคมของนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์.

ชิน อยู่ดี. 2512. คนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.

สิน สินสกุล. 2535. ธรณีสิ่งแวดล้อม บริเวณแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และชายฝั่งทะเลจากจังหวัดพังงา-กระบี่. เอกสารงานธรณีวิทยาสิ่ง แวดล้อม ฝ่ายธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี.

สิน สินสกุล. 2539. ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เดียง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์.

นิติ แสงวัณณ์ และคณะ. 2527. รายงานการสำรวจแหล่งโบราณดีพระอาดเฆ่ บ้านหินร่ม ตำบลคลองเดียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา. โครงการโบราณคดีภาคใต้ กองโบราณคดี กรมศิลปากร.

มนัส วัฒนาศักดิ์. 2537. ผลการศึกษาเรณูวิทยาทางโบราณคดี ถ้ำหมอเขียว จังหวัดกระบี่ และถ้ำซาไก จังหวัดตรัง. ในรายงานขั้นสรุปการขุดค้นที่ถ้ำหมอเขียว งหวัดกระบี่ ถ้ำซาไก จังหวัดตรัง และการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณดี ชนกลุ่มน้อยเผ่าซาไก จังหวัดตรัง เล่มที่ 2. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 90-96.

รัสมี ชูทรงเดช. 2545ก. รายงานความก้าวหน้าของโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เล่มที่ 2 เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

รัสมี ชูทรงเดช. 2545ข. รายงานความก้าวหน้าของโครงการโบราณคคีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เล่มที่ 3 เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เยาวลักษณ์ ชัยมณี. 2537. ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ที่พบจากถ้ำหมอเขียว 1991. ใน รายงานขั้นสรุปการขุดค้นที่ถ้ำหมอเขียว จังหวัดกระบี่ ถ้ำชาไก จังหวัคตรัง และการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี ชนกลุ่มน้อยเผ่าชา ไก จังหวัดตรัง เล่มที่ 2. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคคี มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 117.

สุวิทย์ ชัยมงคล. 2531. หลักฐานก่อนประวัติศาสตร์ริมฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณอ่าวพังงา อ่าวลึก. ใน ถลาง ภูเก็ต และชายฝั่งทะเลอันดามัน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. หน้า 19-68.

สุรินทร์ ภู่ขอร. 2534. ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับหลักฐานทางโบราณคดียุคไพลสโตซีนตอนปลายถึงยุดโฮโลซีน ตอนกลาง ที่ถ้ำหมอเขียว จังหวัดกระบี่. เอกสารประกอบ การประชุมทางวิชาการ ระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง การค้นคว้าวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทยระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2534. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นดิ้งแอนด์พับลิชซิ่ง.

สุรินทร์ ภู่ขอร. 2540. ผลการวิเคราะห์และตีความข้อความทางโบราณดีที่ได้จากการขุดค้นถ้ำหมอเขียวและถ้ำซาไก ประจำปี 2534 หน้า161-178. ใน รายงานขั้นสรุปการขุดค้นที่ถ้ำหมอเขียว จังหวัดกระบี่ ถ้ำชาไก จังหวัดตรังและการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี ชนกลุ่มน้อยเผ่าซาไก จังหวัดตรัง เล่มที่ 2. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุรินทร์ ภู่ขจร และคณะ. 2521. รายงานเบื้องค้นการสำรวและขุดค้นที่บ้านเก่า กาญจนบุรี เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุรินทร์ ภู่ขจร และคณะ. 2534. รายงานเบื้องดันการขุดคันที่ถ้ำหมอเขียว จังหวัดกระบี่ ถ้ำซาไก จังหวัดตรัง และการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี ชนกลุ่มน้อยเผ่าซาไก จังหวัดตรัง เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุรินทร์ ภู่ขจร และคณะ. 2537. รายงานขั้นสรุปการยุดคั้นที่ถ้ำหมอเขียว จังหวัดกระบี่ ถ้ำซาไก จังหวัดตรัง และการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี ชนกลุ่มน้อยเผ่าซาไก จังหวัดตรัง เล่มที่ 2. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ศรีศักร วัลลิโภคม. 2534. ก่อนเป็นมนุษย์และก่อนเป็นคนไทย : ความก้าวหน้าเรื่องก่อนประวัติศาสตร์. เมืองโบราณ 16(4) :14-39.

อมรา ขันติสิทธิ์. 2529. สารานุกรมภาคใต้ เล่ม 4 หน้า 1409-1416. สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ภาษาอังกฤษ

Anderson, D. 1987. A Pleistocene-Early Holocene rockshelter in peninsular Thailand. National Geographic Research 3:184-198.

Anderson, D. 1988. Excavations of a prehistoric rockshelter in Krabi and the prehistory of southern Thailand. In P. Charoenwongsa and B. Bronson, Eds.Prehistoric Studies : The Stone and Metal Ages in Thailand, pp. 43-59. Papers in Thai Antiquity 1. Bangkok: Amarin Printing Group.

Anderson, D. 1990. Lang Rongrien Rockshelter : A Pleistocene, Early Holocene Archaeological Site from Krabi, Southwestern Thailand. University Museum Monograph 71. Philadelphia: The University Museum.

Anderson, D. 1997. Cave archaeology in Southeast Asia. Geoarchaeology: An International Journal 12(6):607-638.

Bellwood. Peter. 1997. Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago. Honolulu: University of Hawaii Press.

Charoenwongsa, Pisit and Bennet Bronson. 1988. Prehistoric Studies : The Stone and Metal Ages in Thailand. Bangkok: Amarin.

Choosiri, Praphit. 1993. An analysis of Palaepathological changes in human skeletal remains from southern Thailand. Unpublished manuscript. Fine Arts Department.

Fox, Robert. 1970. The Tabon Cave. Manila, Philippines : National Museum Monograph 1.

Gorman, C. 1971. The Hoabinhian and after: subsistence patterns in Southeast Asia during the Late Pleistocene and Early recent periods. World Archaeology 2 : 300-320.

Ha Van Tan. 1985. The late Pleistocene climate in Southeast Asia: new data from Vietnam. Modern Quaternary Research in Southeast Asia 9 :81-86.

Heaney, Lawrence. 1991. Climatic and vegetational change in Southeast Asia. Climatic Chang 19 : 53-60.

Higham, CHARLES. F. and Rachanie Thosarat. 1998. Prehistoric Thailand. Bangkok: River Books.

Kengkoom, Sunoj. 1988. Quaternary sea-level fluctuations in the coastal area of eastern Thailand : a synoptic view in relation to mineral resource exploration. Journal of Southeast Asian Earth Sciences 7 :39-51.

Kijngam, Amphan. 1990 Appendix: Indentification of faunal remains from stratigraphic units 5 and 6, Lang Rongrien rockshelter, Thailand. In Lang Rongrien Rockshelter : A Pleistocene, Early Holocene Archaeological Site from Krabi, Southwestern Thailand. Pp. 76. University Museum Monograph 71. Philadelphia: The University Museum.

Hutterer, Karl. L. 1982. Interaction Between Tropical Ecosystems and Human Foragers, Some General Considerations. Working Paper of the East-West Environmental and Policy Institute, East-West Center, Honolulu.

Hutterer, Karl. L. 1985. The Pleistocene Archacology of Southeast Asia Regional Context. Modern Quaternary Research in Southeast Asia 5 :27-33.

Orichiston D. W. and W. G. Siesser. 1982 Chronostratigaphy of the Plio-Pleistocene fossil hominids of Java. Modern Quaternary Research in Southeast Asia 4 :1-18.

Pookajorn, Surin. 1988. Archaeological Research of the Hoabinhian Culture or Technocomplex and Its Comparison with Ethnoarchaeology of the Phi Tong Luang, a Hunter-Gatherer Group of Thailand. Institut fur Urgeschichte der Universitat Tubingen, Tubingen.

Pookajorn, Surin . 1991. Preliminary Report of Excavation at Moh Khiew Cave, Krabi Province, Sakai Cave, Trang Province and Ethnoarchaeological Research of Hunter-Gatherer Group, So-called "Sakai" or "Semang". Bangkok: Department of Archaeology, Silpakorn University.

Pookajorn, Surin. 1997. New perspetive for Palaeolithic research in Thailand. Paper presented at the Paleolithic Conference, Paris.

Pope, Geoffrey. 1985. Taxonomy, dating and paleoenvironment: The paleoecology of the early Far Eastern hominids. Modern Quaternary Research in Southeast Asia9: 65-80.

Pope, Geoffrey. 1988. Recent advances in Far Eastern Paleoanthropology. Annual Review of Anthropology 17:43-77.

Roberts, Neil. 1998. The Holocene : An Environmental History. Malden: Blackwell.

Shoocongdej, Rasmi. 1966 Forager Mobility Organization in Seasonal Tropical Enviornments : A View From Lang Kamnan Cave, Western Thailand. Ph. D. Dissertation, Department of Anthropology, University of Michigan, Ann Arbor. UMI: Ann Arbor.

Sinsakul, Sin. 1992. Evidence of Quaternary sea level changes in the coastal areas of Thailand: a review. Journal of Southeast Asian Earth Science 7(1) :23-27.

Somboon, J. R. P. 1988. Paleothological study of the recent marine sediments in the Lower Central Plain, Thailand. Journal of Southeast Asian Earth Science 2 (3/4): 201-210.

Somboon,J. R. P. and N. Thiramongkol. 1992. Holocene highstand shoreline of the Chao Phraya selta Thailand. Journal of Southeast Asian Earth Science 7(1) :53-60.

Sorensen, Per. 1976. Preliminary note on the relative and absolute chronology of two early palcolithic sites from norh Thailand. Ixe Collogue, VIII : Le Paleolithique Inferieur et Moyen en Inde, en Asie Centrale et dans le Sud-est Asiatique. Edited by A. K. Ghosh, pp. 237-251.

Sun Xiangjun and Chen Yinshuo. 1991. Palynological records of the last 11,000 years in China. Quaternary Science Reviews 10 :537-544.

White, Joyce. and L. Kealhofer. 1994 Preliminary report for the Thailand Paleoenvironmental Project. Submitted report to National Geographic Society.

Zuraina Majid. 1982. The West Mouth, Niah, in the Prehistory of Southeast Asia. The Sarawak Museum Journal 31(52) Special Monograph No. 3.

Zuraina Majid (ed). 1994. The Excavation of Gua Gumung Runruh and the Discovery of the Perak Man in Malaysia. Department of Museums and Antiquity Malaysia.

Downloads