ศาสนากบในอินเดีย

Authors

  • Pranee Wongthet รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ศาสนา, อินเดีย, พิธีกรรม, กบ

Abstract

-

References

เก็บความจาก

The Adaptation of Monsoonal Culture by Rgvedic Aryans : A Further Study of the Flog Hymn. โดย Gautama V. Vajracharya.

Downloads