สุนทรียรสในวรรณคดีมหาภารตะ

Authors

  • Kusuma Raksamani ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

วรรณคดี, การตีความ, มหาภารตะ

Abstract

-

References

กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, ผู้แปล. มหากาพย์มหาภารต. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสรียร โกเศศ - นาคะประทีป, 2525.

Anandavardhana. Dhvanyaloka. Ed. By K. Krishnamoorthy. Delhi: Motilal Banarsidass, 1982.

Ganguli, Kisari Mahan. Tr. The Mahabharata of Krishna Dwaipayana Vyas (vol. I- XII). New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishes, 1970 – 1981.

Ingalls, Daniel H.H.; Masson, Jeffrey Mousaieff, and Patwardhan, M.V. The Dhvanyaloka of Anandavardhana with the Locana of Abhinavagupta. Massachusetts : Harvard University Press, 1990.

The Mahabharata, Text as constituted in its critical edition. Vol. I - IV. Poona : The Bhandarkar Oriental Research Institute, 1971 - 1975.

Sharma, Mukunda Madhava. The Dhvani Theory in Sanskrit Poetics. Varanasi : The Chowkhamba Publication, 1968.

Warder, A.K. Indian Kavya Literature. Vol. I - II. Delhi : Motilal Banarsidass, 1972-1974.

Winternitz, Maurice. History of Indian Literature. Vol I. Delhi : Motilal Banarsidass, 1981.

Downloads