ความเหมือนในความต่าง : "นิราศพระธาตุเมืองย่างกุ้ง" และ "นิราศต้นทางฝรั่งเศส"

Authors

  • Prateep Chumpol รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

นิราศ, ย่างกุ้ง, ฝรั่งเศส, กาพย์

Abstract

-

References

ชัยวุฒิ พิยะกูล, พระธาตุเมืองย่างกุ้งฉบับวัดเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดยะลา, สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.

ประทีป ชุมพล, วรรณกรรมภาคใต้, กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2519.

ปรีดี พิศภูมิวิถี, ย้อนรอยโกษาปานใน "ต้นทางฝรั่งเศส" นิราศสยามต่างแดนเล่มแรก, กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2544.

Downloads