พิมพาพิลาปสูตร

Authors

  • Rungroj Piromanukul อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Keywords:

คัมภีร์มหาวงศ์, พระพุทธศาสนา, วัดเขายี่สาร

Abstract

-

References

เอกสารตัวเขียน

ชินาลงการฎีกา. เลขที่ 6650 ตู้ 127 ชั้น5/3. ผูกที่ 13. อักษรขอม-ภาษาบาลี หอสมุดแห่งชาติ.

ปฐมสมโพธิกถา วิตฺถาร. เลขที่ 2233 ตู้ 10 ชั้น 22. ผูกที่13,16. อักษรขอม-ภาษาบาลี หอสมุดแห่งชาติ.

พิมพาพิลาปสุตฺต. เลขที่ 6974 ตู้ 128 ชั้น 3/1. อักษรขอม-ภาษาบาลี หอสมุดแห่งชาติ.

พุทฺธวิปาก. เลขที่ 8135/ฉ/1 ตู้ 93 ชั้น 2/1. อักษรขอม-ภาษาบาลี หอสมุดแห่งชาติ.

พุทฺธานุปริวตฺต . เลขที่ 5571 ตู้ 174 ชั้น 3/2. ผูกที่ 9. อักษรขอม-ภาษาบาลี หอสมุดแห่งชาติ.

สมนฺตภทฺทกาอฏฺฐกถาอนาคตวํส. เลขที่ 4138/ข/1 ตู้ 89 ชั้น 62. ผูกที่1. อักษรขอม-ภาษาบาลี หอสมุดแห่งชาติ.

สมฺปิณฺฑิตมหานิทาน. เลขที่ 11047 ตู้ 98 ช 5/3. ผูกที่11. อักษรขอม-ภาษาบาลี ผูกที่ 10 หอสมุดแห่งชาติ.

สมฺภารวิปาก. เลขที่ 4918 ตู้ 172 ชั้น 1/1น. อักษรขอม-ภาษาบาลีผูกที่ 10 (พระรัตนโกษาสร้างในปี พ.ศ. 2360) หอสมุดแห่งชาติ.

สมฺภารวิปาก เลขที่ 3683 ตู้ 18 ชั้น 2. อักษรขอม-ภาษาบาลี ผูกที่ 10(พระยาศรีสหเทพสร้าง) หอสมุดแห่งชาติ.

เอกสารสิ่งพิมพ์

ขุทฺทกนิกายสฺส ชาตกํ ปฐมภาโค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2502.

ชาตกฏฺฐกถา ปฐมภาโค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2467.

ชาตกฏฺฐกถา ฉฏฺฐภาโค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2467.

ชาตกฏฺฐกถา. Chattha Sanํgāyanā CD-ROM VERSION 3 from Dhammagiri. (viewed in Thai). Vipassana Research Institute.

ชาตกฏฺฐกถา ทสภาโค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2465.

"ชินจริต" Chattha Sanํgāyanā CD-ROM VERSION 3 from Dhammagiri. (viewed in Thai). Vipassana Research Institute.

ชินมหานิทาน เล่ม 1 ภาษาบาลี. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.2530. จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 รอบพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2530.

"ชินาลงฺการ" Chaṭṭha Sanํgāyanā CD-ROM VERSION 3 from Dhammagiti. (viewed in Thai). Vipassana Research Institute.

ถูปวงส์_. แปลโดย ปุ้ย แสงฉาย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2511 . พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นาง อนุ ทองไข่มุกข์ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511.

ธมฺมปทฏฺฐกถาย ฉฏฺฐภาโค. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2497.

นิทานกถาพระพุทธประวัติตอนต้น. แปลโดย ธนิต อยู่โพธิ์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536 กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ เนื่องในมหามงดลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเข้าอยู่หัว พุทธศักราช 2529.

ปรมานุชิตชิโนรส.กรมสมเด็จพระ. ปฐมสมโพธิกถา(ภาษไทย). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536.

ปรมานุชิตชิโนรส.กรมสมเด็จพระ. ปฐมสมโพธิกถา(ภาษาบาลี). กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,2537. คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนพิมพ์ประกาศพระเกียรดิคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 9-10 ธันวาคม 2537.

รัตนปัญญาเถระ,พระ. ชินกาลมาลีปกรณ์ . แปลโดย ศ. ร.ต.อ. แสง มนวิทูร เปรีญ กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ ศ. ร.ต.อ. แสง มนวิทูร เปรียญ ณ ฌาปนกิจสถานคุรุสภา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 20 เมษายน 2517.

สัมภารวิบาก. กรุงเทพ : เลี่ยงเชียงจงเจริญ 2503.

สุมงฺคลวิลาสินี ทุติยภาโค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2463.

สุภาพรรณ ณ บางช้าง. วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตดันตปิฎก กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

สุรพล ชิตญาโณ,พระมหา. ปฐมสมโพธิกถา ปริจเฉทที่ 1-7 การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2542. ณะสงฆ์วัดพระเชตุพนพิมพ์ประกาศพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 9-10 ชันวาคม 2542.

อฏฺฐกถา อปทาน ปฐมภาโค. กรุงเทพ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2533.

อปทาน ทุติยภาโค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2523.

Apadāna Commentary. vol. I Ed. C.E. Godakumbura. London : Pali Text Society, 1957.

Jātaka, vol I. Ed Fausbell London : Pali Text Society, 1999.

Kern, H. Manual of Indian Buddhism. Delhi : Motilal, 1989.

Malalasekera, G.P. Dictionary of Pāli Propper Names. London : Pali Text Society, 1974.

Downloads