จากอักษรพราหมีถึงอักษรคฤนถ์ในจารึกเย ธมฺมา นครปฐม

Authors

  • Tawat Punnotok

Keywords:

อักษรพราหมี, อักษรคฤนถ์, อักขรวิทยา, จารึก

Abstract

-

References

กรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย, คณะ. ประชุมศิอาจารึกภาคที่ 3. โรงพิมพ์ทำเนียบนายกรัฐมนตรี 2508.

กำธร สถิรกุล, ลายสือไทย 700 ปี. โรงพิมพ์คุรุสภา, 2526.

คงเคช ประพัฒน์ทอง, การวิจัยเอกสารเบื้องต้น. โรงพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์, 2520.

ชูศักดิ์ ทิพย์เกสร, จารึกอักขรวิธีโบราณ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527.

ธวัช ปุณโณทก. "ตัวอักษรและการตีความเรื่องชนชาติ" ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือนตุลาคม, 2525.

ยอร์ซ เซเดส์, ศจ. ตำนานอักษรไทย. โครงการพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2504.

ศิลปากร, กรม. จารึกในประเทศไทยเล่ม 1 เล่ม 2 เผ่ม 3 เล่ม 5. หอสมุดแห่งชาติ, กรมศิลปากร, 2529.

ศิลปากร, กรม. จารึกโบราณรุ่นแรกพบที่อพบุรีและใกล้เคียง, โรงพิมพับพิตรการพิมพ์. กรุงเทพฯ, 2524.

ศิลปากร, กรม. ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย. กรุงสยามการพิมพ์. กรุงเทพฯ, 2522.

สุภัทรดิศ ดิสกุล, ศ.มจ., ประวัติศาสตร์เอเซียอาคเนย์ถึง พ.ศ.2000. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย, สำนักนายกรัฐมนตรี, 2525.

เอกสารภาษาต่างประเทศ

A.H. Dani. India Palaeography.

B.Ch. Chhabr. Expansion of Indo-Aryan Culture. New Age printing press (New Delhi), 1965.

Epigraphia Zeylanica Vol.1, Aitkan Spener Co.Ltd. Colomb, 1976.

Gordon H.Luce. Old Burmar-Early Pagan Vol.3. T.T.Augustin publisher New York, 1970.by The British Library, London. 2000.

Gorge Buhler. Epigraphia Indica. Vol. IV.

Downloads