อมิตตดา : นางผู้ก่อวัฎกรรม

Authors

  • Saiwaroon Noinimit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

Keywords:

ชาดก, อมิตตดา, พุทธศาสนา

Abstract

-

References

ธัมมปทัฏฐกถา โลกวรรควรรณนา. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530

ปรีชา ช้างขวัญยืน. สตรีในคัมภีร์ตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

เปรม พิมจันทร์. "บทบาทของสตรีในอินเดียในวรรณคดีบาลี". วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.

พระคัมภีร์ชาดกแปล ฉบับส.อ.ส. อรรถกถา เล่ม 20 (พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานออกพระเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร ป.ธ.9) 25 พฤษภาคม 2539)

พระไตรปีฎกภาษาไทย เล่ม 22 อนุสรณ์งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พุทธศักราช 2500.

ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก (ฉบับเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์) โครงการมูลนิธิหอไตร จัดพิมพ์, 2533.

ศิลปากร, กรม. ศิลาจารึกในสมัยสุโขทัย . กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2526.

สายวรุณ น้อยนิมิตร. "อรรถกถาชาดก : การศึกษาในฐานะวรรณดีคำสอนของไทยและความสัมพันธ์กับวรรณคดีคำสอนเรื่องอื่น". วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

สุจิตรา รณรื่น. ศาสนาเปรียบเทียบ (พิมพ์ครั้ง 4). กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จำกัด, 2538.

โสมทัต เทเวศร์(นามแฝง). "ชูชก ผู้เป็นปูชนีย์แห่งขอทาน" วารสารวัฒนธรรมไทย. 24 (ธันวาคม 2528) : 18-23.

Downloads