สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับสุวรรณภูมิศึกษา

Authors

  • Rungroj Thamrungraeng

Keywords:

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, สุวรรณภูมิ

Abstract

-

References

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. “ศิลาจารึกที่ศาลเจ้า พระปฐมเจดีย์” ใน ประชุมศิลาจารึกสยามภาคที่ ๒ พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒.

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกามีไปยังลังกาทวีป. พระนคร : บำรุงกิจนุกูลกิจ, ๒๔๖๘.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ตำนานพุทธเจดีย์สยาม.พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๙.

________________. “ตำนานหนังสือพระราชพงศาวดาร” ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,๒๕๐๕.

________________. เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป.พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๓.

________________. “เรื่องเมืองอู่ทอง จากรายงานเสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี” ใน โบราณวิทยาเรื่องเมืองอู่ทอง. พระนคร :กรมศิลปากร, ๒๕๐๙.

ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. เรื่องพระปฐมเจดีย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, พระนคร: โรงพิมพ์ไทยแบบเรียน, ๒๕๑๑.

ธนิต อยู่โพธิ์. สุวัณณภูมิ. พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๐.

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา และสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. สาส์นสมเด็จ เล่ม ๘. กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๕.

________________. สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑๔. กรุงเทพฯ : คุรสภา, ๒๕๐๕.

บริบาลบุรีภัณฑ์, หลวง. “โบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานของสมัยทวารวดีและสุวรรณภูมิประเทศ” ศิลปากร ปีที่ ๗, ฉบับที่ ๕ (มกราคม๒๕๐๗), หน้า ๓๘-๕๒.

โปร่ง ชื่นใจ, นาวาโท. สู่สุวรรรภูมิ. พระนคร : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, ๒๕๑๑.

มานิต วัลลิโภดม. สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน. กรุงเทพฯ : การเวก, ๒๕๒๑.

ศรีศักร วัลลิโภดม. “สุวรรณภูมิ ดอนตาเพชร-อู่ทอง และชิน อยู่ดี” ใน สุวรรณภูมิอยู่ที่นี่ ที่แผ่นดินสยาม. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕.

________________. “สุวรรณภูมิ ศูนย์กลางอยู่ลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง” ใน สุวรรณภูมิอยู่ที่นี่ ที่แผ่นดินสยาม. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕.

ศิริวัฒนอาณาทร, ขุน. เมืองทองหรือสุวรรณภูมิ. พระนคร : ช.ชุมนุมช่าง, ๒๕๑๔.

อนุมานราชธน, พระยา. แหลมอินโดจีนในสมัยโบราณ. พระนคร :กรมศิลปากร, ๒๔๙๖.

Davids, T. W. Rhys. Buddhism: Being a Sketch of The Life and Teachings of Guatama, The Buddha. Delhi : Indological Book House, 1973.

Downloads