คติ ความเปลี่ยนแปลง นัยยะแฝง : พระพุทธรูปในระเบียงคดวัดเบญจมบพิตรฯ

Authors

  • Rungroj Piromanukul

Keywords:

พระพุทธรูป, ศิลปกรรม, วัดเบญจมบพิตร

Abstract

-

References

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๘. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายยืนยง วรโพธิ์ และ เด็กหญิงสุภาวดี วรโพธิ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม

ชาตรี ประกิตนนทการ. พระพุทธชินราชในประวัติสมบูรณาญาสิทธิราชย.์กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๑.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. นิทานโบราณคดี กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, ๒๕๓๙.

______________. เรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ภาคที่ ๔ ว่าด้วยเที่ยวมณฑลอุดรแลมณฑลอิสาณ. กรุงเทพฯ : หอพระสมุดวชิรญาณ, ๒๔๖๓. อำมาตย์เอก พระยาเวชสิทธิพิลาศ พิมพ์ในงานปลงศพสนองคุณมารดา

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา และ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์. สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒๒. กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๓.

ทิพากรวงศ์ (ขำ), เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๗. คณะกรรมการอำนวยการจัดการงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี

ประมวลเอกสารสําาคัญเนื่องในการสถาปนาวัดเบญจมบพิตร เล่ม ๑-๒. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๘. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต)

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. กรุงเทพฯ: โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน

ราชบัณฑิตยสภา. ประวัติวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม. กรุงเทพฯ: วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, ๒๔๗๓. พิมพ์เป็นที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระวนรัต (ปุณฺณทตฺต) ณ เมรุวัดเบญจมบพิตรฯ

เรื่องตั้งเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๓. คณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑. (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), หน้า ๘๘. คณะกรรมการจัดทําาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธีพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ลูเนต์ เดอ ลาจองกิแยร์, “งานโบราณคดีในสยาม พระปฐมเจดีย์” นครปฐมศึกษาในเอกสารฝรั่งเศส. : รวมบทความแปล กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยฝรั่งเศส–ไทย ศึกษา, ๒๕๕๒, หน้า ๕๗–๗๒.๑๐๔

ศานติ ภักดีคำ. จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลที่ ๑–๔. กรุงเทพฯ :วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๒. คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ ๒๐๐ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน. กรุงเทพฯ :เมืองโบราณ, ๒๕๔๒.

สันติ เล็กสุขุม, กมล ฉายาวัฒนะ. จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ เจมส์ ทอมป์สัน, ๒๕๒๔.

สายชล สัตยานุรักษ์ . พระพุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. (พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๓๕๒) กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๖.

สุรศักดิ์ ศรีสําาอาง. วัดเบญจมบพิตรและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวัดเบญจมบพิตร. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๑.

H.R.H. Prince Damrong Rajanubhab. “Wat Benchamabopit and its collection of Images of the buddhha” SelectedArticle from The Siam Society Journal Vol I 1904 – 1929.Bangkok : The Siam Society, 1954.

Downloads