“ตำนานพุทธเจดีย์สยาม” พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ฉบับภาษาเขมร

Authors

  • Santi Pakdeekham

Keywords:

เจดีย์, ตำนาน, สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

Abstract

-

References

ฎําณาลพุทฺธเจดีย์. ภฺนําเพญ พฺระราชบณฺณาลัยกมฺพูชา, ๑๙๒๙.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ตำนานพระพุทธเจดีย์. พระนคร :พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ นายมังกร สามเสน, ๒๔๙๐.

______________.ตำนานพระพุทธเจดีย์. พระนคร :ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร, ๒๕๐๓.

______________.ตำนานพุทธเจดีย์สยาม. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๙.

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา และ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒. พระนคร : คุรุสภา, ๒๕๐๕.

ศานติ ภักดีคำ (ผู้แปล). พระราชพิธีทวาทศมาสกรุงกัมพูชา ภาคที่ ๑ ฉบับฉลองครบรอบ ๕๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–กัมพูชา. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๐.

เอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เลขที่ สบ๒.๔๙/๘๖๑๒๖

Downloads