“เล่าเรื่องเที่ยวมณฑลเพชรบูรณ์” ชาติพันธุ์วรรณนาในพระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

Authors

  • Ekarin Phungpracha

Keywords:

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ชาติพันธุ์วรรณา, เพชรบูรณ์

Abstract

-

References

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. นิทานโบราณคดี. กรุงเทพฯ : คลังวิทยา (๑๘๑-๒๑๗)., ม.ป.ป.

วรรณศิริ ตั้งพงศ์ธิติ. พระนิพนธ์ประเภทสารคดีท่องเที่ยวของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. วิทยานิพนธ์อักษรศาตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย). บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., ๒๕๔๔.

ศิลปากร, กรม. เรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ภาค ๑-๕. กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์ จําากัด, ๒๕๕๐.

โสฬส ศิริไสย์, David Bohm. Dialogue วิธีการการสนทนาแบบมนุษย์สัมผัสมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดด้วยการฟังอย่างลึกซึ้ง. (ธีรอนงค์ สกุลศรี) นครปฐม : สําานักงานทรานส์ทีม.,๒๕๔๘.

เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะนักวิจัยท้องถิ่น. ผีกับพุทธ: ศาสนาและความเชื่อในสังคมด่านซ้าย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์., ๒๕๕๐.

Bronislaw, Malinowski. Argonauts of the Western Pacific: an account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea. London: Routledge & Kegan Paul.,1950.

Boas, Franz. Primitive Art. New York: Dover., 2010.

Emerson, Robert M., Rachel I. Fretz, and Linda L. Shaw. Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: Chicago University Press., 1995.

Foucault, Michel and Robert Hurley. The History of sexuality, V. 1: an Introduction. New York: Vintage., 1990.

Geertz, Clifford. Negara: The Theatre State in NineteenthCentury. Bali, N.J.: Princeton University Press.,1980.

Maanen, John V. Tales of the Field: On Writing Ethnography.Chicago: Chicago University Press., 2011.

Madison, D. Soyini. Critical Ethnography: Method, Ethnics, andPerformance. New York: Sage Publications., 2011.

Rosaldo, Michelle and Louise Lamphere. (eds) Woman, Culture, and Society. CA: Stanford University Press., 1974.

Tylor, Edward B. Primitive Culture. New York: J.P. Putnam’s Sons., 1920.

Downloads