ผู้คนและชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงในงานค้นคว้าของ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

Authors

  • Praphat Chuwichian

Keywords:

ชาติพันธุ์, สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ลุ่มแม่น้ำโขง

Abstract

-

References

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. นิทานโบราณคดี. กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, ๒๕๑๗.

______________. “เรื่องเที่ยวที่ต่างๆภาคที่ ๔ ว่าด้วยเที่ยวมณฑลอุดรแลมณฑลอีสาน” ใน เรื่องเที่ยวที่ต่างๆภาค ๑-๕. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๐.

ปราณี วงษ์เทศ. เพศสภาวะในสุวรรณภูมิ (อุษาคเนย์). กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๙.

พูนพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้าหญิง. ชีวิตและงานของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ธนบุรี : บรรณาคาร, ๒๕๑๕.

สุวิไล เปรมศรีรัตน์. “ภาษาและชาติพันธุ์ในเขตที่ราบสูงโคราช” ใน สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๒.

องค์ บรรจุน. สยาม หลากเผ่าหลายพันธุ์. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๓.

Downloads