บทความปริทัศน์ตำรา “ระบบเสียง และไวยากรณ์ภาษาไทย และภาษาเขมร”

Authors

  • Dr. Chittapa Sarapadnuke Chaipunya Assistant Professor, Department of Thai language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University.

Keywords:

ปริทัศน์ตำรา, ภาษาเขมร, ไวยากรณ์ภาษาไทย, ระบบเสียง

References

อรวรรณ บุญยฤทธิ์, 2562. ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาเขมร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Downloads

Published

2020-06-30

Issue

Section

Book Review