สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ: องค์บิดาแห่งประวัติศาสตร์ และโบราณคดีไทย

Authors

  • Jirassa Kachachiva

Keywords:

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, พระประวัติ

Abstract

-

References

จงจิตรถนอม ดิศกุล, หม่อมเจ้าหญิง. พระประวัติลูกเล่าและพระโอวาท บางโอกาส. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,ม.ป.ป., ๙ มิถุนายน ๒๕๒๕.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา และ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์. สาส์นสมเด็จ ๒๗ เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๕.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ความทรงจำ.ธนบุรี : โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, ๒๕๑๓.

______________.ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพถึง ศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, สกุลบริบาลบุรี-ภัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ร.ส.พ., ๒๕๒๙.

______________.นิทานโบราณคดี. กรุงเทพฯ : สําานักพิมพ์บรรณาคาร,๒๕๔๓.

______________.ตำนานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพฯ : ศิลปบรรณาคาร, ๒๕๔๔.

______________.นิราศนครวัด. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕.

ประพัฒน์ ตรีณรงค์. พระประวัติและงานสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. กรุงเทพฯ : ดำรงวิทยา, ๒๕๔๖.

พิทยลาภพฤฒิยากร,พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. พระดำรัสพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ในโอกาสฉลองวันประสูติ ครบ ๑๐๐ปี ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร, ๒๕๐๕. พูนพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้าหญิง. ชีวิตและงานของสมเด็จฯ กรม พระยาดำรงราชานุภาพ. ธนบุรี : โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, ๒๕๑๕.

______________.พระประวัติลูกเล่าและพระโอวาทบางโอกาส. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ม.ป.ป. ภาควิชาโบราณคดี, ๑๕๐ ปี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับพัฒนาการโบราณคดีไทย. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๕.

Downloads