ขั้นตอนดำเนินการบทความ

ขั้นตอนดำเนินการบทความ

1. ผู้เขียนส่งบทความ โดยกดที่เมนู Submission

2. กองบรรณาธิการได้รับต้นฉบับบทความและพิจารณาคุณภาพในเบื้องต้น ว่าเห็นชอบในการรับบทความดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการประเมินหรือไม่ เมื่อกองบรรณาธิการแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบในการอนุมัติรับบทความ  ขอให้ผู้เขียนบทความชำระเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาเออร์เบิร์นแสควร์
ชื่อบัญชี นางกัญญรัตน์ หงส์วรนันท์ (บรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์)  เลขที่บัญชี 047-3-30504-6 หลังโอนเงินแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินยืนยันเข้ามาในระบบ  

3. บรรณาธิการจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ขั้นตอนนี้ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย

4. กองบรรณาธิการแจ้งผลการประเมินแก่ผู้เขียนบทความภายหลังจากทราบผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

5. ผู้เขียนแก้ไขปรับปรุงบทความตามคำแนะนำของผู้ประเมินภายในเวลา 4 สัปดาห์  โดยผู้เขียนบทความต้องปฏิบัติตามนโยบายการพิมพ์และแนวทางการจัดทำรูปแบบบทความให้ถูกต้อง ครบถ้วน จากนั้น ส่งบทความที่แก้ไขปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว กลับมายังบรรณาธิการวารสาร 

6. บรรณาธิการนำบทความเข้าสู่กระบวนการจัดเตรียมวารสาร และแจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบถึงฉบับวารสารที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

หมายเหตุ: หากบทความพิจารณาแล้ว ไม่ผ่านการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  ทางกองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าดำเนินการที่ได้ชำระให้ทางกองบรรณาธิการทุกกรณี